Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 7/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 06.04.2020

Rada bere na vědomí:

070/2020/RM - kontrolu usnesení 054-069/2020/RM

071/2010/RM – oznámení ředitelky ZŠ Budyně nad Ohří o tom, že od 16.3. budou všichni učitelé

                         (včetně vedení školy) vykonávat práci z domova podle § 317j ZP z důvodu uzavření

                           škol od 11.3. 2020 dle nařízení Ministerstva zdravotnictví – Mimořádná opatření č.j.

                           MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN k ochraně před COVID-19.

072/2020/RM – žádost o koupi nemovitosti č.p. 33 a nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení.

073/2020/RM - informace o projektu „Analýza oblasti s významným povodňovým rizikem v území

                         působnosti Povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí

                         Labe“ Projekt je zpracováván pro oblasti s významným povodňovým rizikem a dělí se

                       podle etap A,B,C,D,

074/2020/RM - nabídku firmy Kovošrot Group CZ s.r.o., který dal výpověď smlouvy na provozování

                         sběrného místa a možnost odkoupení za cenu stanovenou znalcem a doporučuje

                         zastupitelstvu ke schválení.

075/2020/RM - informaci o proběhlém výběrovém řízení na dodavatele na akci Komplex veřejného

                           sportoviště.

076/2020/RM - prodej pozemku p.č. 1491/7 od Správy železniční a dopravní cesty u nádraží. Stanovená

                         cena za pozemek městu nevyhovuje a rada nedoporučuje zastupitelstvu koupi pozemku

                         za těchto podmínek.

077/2020/RM - informaci MUDr. Medonose o dopisu, který obdržela TJ Sokol Budyně n.O. od České

                         obce sokolské.

Rada schvaluje:

078/2020/RM – přidělení bytu od 1.5.2020 1+3 v ulici Slunečná 462, 47 m2, viz zápis

Rada neschvaluje:

079/2020/RM – příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených Lovosice a doporučuje organizaci

                         požádat o příspěvek na konkrétní akci a na oficiální žádosti, která je na stránkách

                         města.

Rada ukládá:

080/2020/RM – vedení úřadu kontaktovat rodinné příslušníky pana Hájka

081/2020/RM – vedení úřadu rozeslat dopis od České obce sokolské, která navrhuje řešení ohledně

                         budoucnosti sokolovny v Budyni nad Ohří.

Usnesení číslo 070 až 081/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů

Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 06.04.2020

Eva Šánová