Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 9/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 04.05.2020

Rada bere na vědomí:

096/2020/RM - kontrolu usnesení 082-095/2020/RM

097/2020/RM – závěry sportovní komise společně se Sokolem vygenerovat dopis na vedení ČOSU

Rada schvaluje:

098/2020/RM – přidělení bytu č. 4 v ulici Poplužní o velikosti 30 m2 viz zápis.

099/2020/RM - pronájem zahrádky cca 27 m2 na Mírovém náměstí panu D.B.

Rada neschvaluje:

100/2020/RM – připodepsání petice představitelů obcí a měst adresovaná vládě ČR a Parlamentu

                         ČR

Rada ukládá:

101/2020/RM - všem členům zasedání rady vytypovat nějaké místo v intravilánu města a místních

                         částech k vysázení stromů

102/2020/RM – Městské policii v Budyni n.O. kontrolu sociálního stavu u paní J.K.

Usnesení číslo 096 až 102/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 04.05.2020

Eva Šánová