Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 3/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 10.02.2020

 

Rada bere na vědomí:

024/2020/RM - kontrolu usnesení 012-023/2020/RM

025/2020/RM – informaci o možnosti zakoupení Kulturního pasu Euroregionu Elbe/Labe na rok 2020.

                         Pas je určen českým návštěvníkům saských kulturních institucí. Držitelé pasu získávají

                         slevu na vstupném. Rada bere na vědomí 5-ti hlasy. Tato informace bude zveřejněna na

                         webových stránkách města, v kabelové televizi a v mobilním rozhlase.

026/2020/RM – Kynologického klubu Libochovice, kteří žádají o finanční podporu. Zaměřují se na

                        sportovní výcvik psů, ale i pořádají základní výcvik pro začátečníky. Rada pověřuje

                         vedení úřadu zjistit více informací, případně si domluvit společnou schůzku.

Rada schvaluje:

027/2020/RM - dlouhodobou návštěvu v bytě č. 2 v č.p. 9 v Děkanské ulici

028/2020/RM – pronájem školní jídelny i varny na den 15.2.2020 pro paní Jaru Krob.

029/2020/RM – uzavření nájemní smlouvy se společností MUDr. Karla Kalivodová s.r.o.

                         v prostorách polikliniky Okružní 366, kde bude provozovat poskytování

                         zdravotních služeb. Tento souhlas se vydává s účinností od 1. července 2020,

                         nejpozději dnem zápisu do obchodního rejstříku. Rada pověřuje starostu

                        podpisem „Souhlasu s umístěním sídla.

030/2020/RM – přihlášení se do Výzvy Asociace muzeí a galerií ČR, z.s. k účasti XVI. roč. muzejních

                         nocí 2020, který proběhne ve dnech 15. května – 13. června 2020

031/2020/RM - manželům Formánkovým pronájem pozemkových parcel č. p. 194, 242/4 trvalý travní

                         porost , 199/1 a 199/2 jiná plocha vše v k. ú. Kostelec nad Ohří celkové rozloze

                         13.370 m2, za účelem pastvy ovcí a sklizně píce.

032/2020/RM – účast 10-ti členů JSDH Budyně nad Ohří na školení a výcviku v částce 350,-Kč/osoba

                         na polygonu HZS ve Spolaně Neratovice

Rada neschvaluje:

033/2020/RM – patronát jedné hlavy vinné révy na nově vzniklé vinici před roudnickým zámkem, které

                         spravuje Lobkowiczké vinařství. Patronát je na pět let za cenu 350,- Kč/1 hlava.

Usnesení číslo 024 až 033/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 10.2.2020

Eva Šánová