Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 4/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 02.03.2020

Rada bere na vědomí:

034/2020/RM - kontrolu usnesení 024-033/2020/RM

035/2020/RM – informaci o otevření 4. výzvy programu Regenerace a podnikatelské využití

                        brownfieldů. Výzva bude otevřena do 31.8.2020. Pro výzvu je alokováno 260 mil. Kč

Rada schvaluje:

036/2020/RM - přihlášení k trvalému pobytu k p. Janouchovi do ulice Slunečná až po

                         předložení výpovědi z bytu v ulici Ladově

037/2020/RM – přihlášku ing. Petra Kindla a Ivu Hojzanovou na studijní cestu – Burgundsko,

                         kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v termínu od

                        6. – 13.6.2020.

038/2020/RM – provedení rekonstrukce synagogy v Budyni nad Ohří z důvodu havarijního stavu.

Rada ukládá:

039/2020/RM - ing. Kindlovi požádat KÚ o vzorový řád veřejných pohřebišť.

040/2020/RM – pí Svobodové svolat schůzku s nájemníky garáží

041/2020/RM – ing. Kindlovi svolat sportovní komisi

042/2020/RM – starostovi odepsat na email pí Haně Moučkové z sokolské župy pražské

043/2020/RM – pí Strossové připravit rozpočtové opatření v souladu s Metodickou pomůckou ke

                         krizovému řízení

Usnesení číslo 034 až 043/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 02.03.2020

Eva Šánová