Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 2/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 27.01.2020

Rada bere na vědomí:

012/2020/RM - kontrolu usnesení 001-011/2020/RM

013/2020/RM – informace o čerpání fin.částky na nákup knih

014/2020/RM – odměňování členů zastupitelstva a doporučuje zastupitelstvu ke schválení (tabulka je                  

                         přílohou zápisu)

015/2020/RM – povinnost zastupitelů (členů rady)učinit aktualizaci oznámení do Centrálního registru

                       dle zákona o střetu zájmu a to nejpozději do 30. června.

016/2020/RM – informaci o podaných žádostech na opravu malých památek a anketního dotazníku

                         podaného na Ministerstvo kultury.      

                        

Rada schvaluje:

017/2020/RM - program dnešního jednání

018/2020/RM – dlouhodobou návštěvu adrese Poplužní č.p. 378

019/2020/RM - pronájem parkovacího místa p. Burcalovi v Kostelci n. O.

020/2020/RM – prodloužení splátkového kalendáře panu Tazovi do konce března 2020

021/2020/RM – prodloužení splátkového kalendáře paní Patkolové do konce dubna 2020

Rada neschvaluje:

022/2020/RM - připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Rada ukládá

023/2020/RM – paní Čížkové redukovat portfolio v městské knihovně vyškrtnout z portfolia 50 % knih

                         s termínem do konce dubna 2020

Usnesení číslo 012 až 023/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 27.01.2020

Eva Šánová