Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 22/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 18.11.2019

Rada bere na vědomí:

256/2019/RM - kontrolu usnesení 246-255/2019/RM

257/2019/RM – návrh rozpočtu města Budyně nad Ohří na rok 2020

258/2019/RM - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021- 2023

Rada schvaluje:

259/2019/RM - program dnešního jednání

260/2019/RM - příspěvek MŠ na nákup hraček a učebních pomůcek na vánoční besídku ve výši

                        20.000,00 Kč.

261/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 10/2019 Česká společnost zvířat Psí domov Řepnice

262/2019/RM - záměr místa pro přecházení v obci Nížebohy

263/2019/RM - předložený návrh Smlouvy o převodu práv a povinností mezi Městem    

                          Budyní nad Ohří a TJ Sokol Budyně n. O . Smlouva je nedílnou součástí

             zápisu z jednání.      

264/2019/RM - plán inventarizace Města Budyně nad Ohří pro rok 2019 včetně směrnice pro

                        provedení inventarizace majetku a závazků města na rok 2019

265/2019/RM - rozpočtové opatření RO15 15/RM/2019

Rada neschvaluje:

266/2019/RM - příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava (Karlovarský kraj)

Rada ukládá:

267/2019/RM – pí Hojzanové provést místní šetření v obci Břežany nad Ohří ohledně odkupu

                         pozemku

268/2019/RM – vedení města konzultovat současný stav úpravy u vjezdu na pozemek č. 697/23 na                  

                         odbor dopravy

269/2019/RM – paní Hojzanové svolat schůzku s pí Rážkovou a pí Kodlovou ohledně doplnění    

                         údajů k rekonstrukci lékárny

Usnesení číslo 256 až 269/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 18.11.2019

Eva Šánová