Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 19/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 07.10. 2019

Rada bere na vědomí:

226/2019/RM - kontrolu usnesení 216-225/2019/RM

227/2019/RM – informaci sociální komise

Rada schvaluje:

228/2019/RM - program dnešního jednání

229/2019/RM – po odsouhlasení s vyhotovitelem pasportu komunikací , zařadit p .p.č.130/1 jako

                         místní komunikaci. Toto stanovisko však nenahrazuje příslib města o převzetí

                         komunikace do vlastnictví města.

230/2019/RM – svatební termíny v roce 2020

231/2019/RM – příspěvek ZŠ PD PO 3/2019 na akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“ ve výši

             2.250,00 Kč, dle přiložené faktury.

232/2019/RM - poskytnutí dotace PD 14/2019 Hospicu sv.Štěpána Litoměřice ve výši 10.000,00    

                           Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

233/2019/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD PO 2/2019 Mateřská škola Budyně n.O.

234/2019/RM - rozpočtové opatření RO13 13/RM/2019

Rada ukládá:

235/2019/RM – paní Svobodové – správci bytového fondu oznámit nájemníkům, kde je odpojena

                         elektřina, aby nejdéle do první pol. listopadu si nechali elektřinu zapojit, pokud tak

                         ještě neučinili (z důvodu začínající topné sezóny). Jestliže se tak nestane, bude jim    

                         oznámena výpověď z bytu viz zápis.

Usnesení číslo 226 až 235/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 7.10. 2019

Eva Šánová