Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 17/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 9. 9. 2019

Rada bere na vědomí:

205/2019/RM - kontrolu usnesení 152-161/2019/RM

206/2019/RM – navýšení příspěvku na provoz v ŠJ

207/2019/RM – aby si p. Termer nechal na vlastní náklady vypracovat odbornou firmou dopravní značení

208/2019/RM – žádost o příspěvek na opravu kostela

209/2019/RM – vyhlášku o odpadech

Rada schvaluje:

210/2019/RM - program dnešního jednání

211/2019/RM – přidělení bytu v pořadí : 1. Švorjgrová,, 2. Novák, 3. Grundová

212/2019/RM –bezplatný nájem pozemku č.p. 184/5 v Kostelci n. O. pro umístění obytného kontejneru a TOI WC

213/2019/RM – vyúčtování poskytnuté dotace PD 9/2019 Myslivecký spolek BORA Vrbka

214/2019/RM – bezplatný pronájem nádvoří na zahájení soutěže českých fousků

Rada ukládá:

215/2019/RM – panu Kindlovi zjistit dostupné informace o hrobu děkana Rojka

Usnesení číslo 205 až 215/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 9. 9. 2019

Iva Hojzanová