Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 14/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 15. 7. 2019

Rada bere na vědomí:

162/2019/RM - kontrolu usnesení 152-161/2019/RM

163/2019/RM – oznámení o udělení mimořádných odměn ve ŠJ

164/2019/RM - pronájem části p. p. č. 79/1 v k. ú Písty

Rada schvaluje:

165/2019/RM - program dnešního jednání

166/2019/RM - spolupráci s potravinou bankou

167/2019/RM – spolupráci s Knihou Dobrovský a objednání 5000 ks voucherů, za podmínky, že nás nezatíží dalšími finančními náklady

168/2019/RM - s rozšířením a to za podmínky, že sezení nebude zasahovat do průchozí zóny a to pouze do konce sezony.

169/2019/RM - příspěvek 3000,-- Kč pro Psí domov Řepnice a to po dodání správných dokladů na poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy

170/2019/RM - Poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku BORA Vrba ve výši 10.000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

171/2019/RM - proplacení pohonných hmot SDH Břežany n. O. v částce 329,-- Kč

172/2019/RM - rozpočtové opatření RO9 9/RM/2019 /příloha zápisu/

173/2019/RM - ceník na pouť 2019

Rada neschvaluje:

174/2019/RM – dotaci pro TJ Viktorie Budyně a požaduje, aby byla provedena změna účelu prostředků

Rada ukládá:

Usnesení číslo 162 až 174/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 15. 7. 2019

Iva Hojzanová