Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 12/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 10.6. 2019

Rada bere na vědomí:

141/2019/RM - kontrolu usnesení 117-140/2019/RM

142/2019/RM přípravu zastupitelstva

143/2019/RM schůzku v ZŠ s rodiči problémových žáků

144/2019/RM další jednání se Sokolem

Rada schvaluje:

145/2019/RM přidělení bytu panu Hnízdilovi

146/2019/RM platbu 3000 Kč na preventivní přednášky pro žáky ZŠ

147/2019/RM dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Budyně nad Ohří v částce 25.000 Kč

148/2019/RM rozpočtové opatření RO7 7/RM/2019

149/2019/RM vyvěšení záměru o pronájmu prostor v č.p. 66

150/2019/RM umístění květinových truhlíků podél domu č.p. 70 za podmínky zachování průchozí šířky 150 cm chodníku

151/2019/RM odměnu místostarostovi za I. pololetí

Rada ukládá:

Usnesení číslo 141 až 151./RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                               místostarosta

zapsala dne: 10. 6. 2019

Iva Hojzanová