Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 11/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 29. 5. 2019

Rada bere na vědomí:

117/2019/RM - kontrolu usnesení 109-116/2019/RM

118/2019/RM –informaci o rozdělení odměn v ZŠ v Budyni nad Ohří v poměru 14 % pro ředitelku

                         a 86 % pro ostatní pedagogy

119/2019/RM – informaci o nabídce pozemků a nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení

120/2019/RM –informaci o konání vzpomínkové akce „90 let sochy TGM V Budyni nad Ohří“,

                         v termínu 22.6.2019 od 11.00 hod. - odhalení sochy T.G.M.

121/2019/RM – informaci starosty o zjištěných nedostatcích v registru oznámení. Termín

                         odstranění do konce června

Rada schvaluje:

122/2019/RM – dlouhodobou návštěvu p. Hnízdila u pana Havlíčka v čp. na max. 6 měsíců.

                         Dlouhodobá návštěva se ukončí po skončení nájemního vztahu s panem Havlíčkem.

123/2019/RM – přidělení bytu náhradníkům v č.p. 422 viz zápis

124/2019/RM – pronájem Pístecké tůně na dobu 5 let Českému rybářskému svazu.

125/2019/RM - vyvěšení záměru o pronájmu části pozemku č. 79/1

126/2019/RM - Dodatek č. VII ke smlouvě o nájmu s firmou BUST s.r.o.

127/2019/RM – pronájem dvora č. p. 9. k rekreaci na dobu 5 let.

128/2019/RM - účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Budyně nad Ohří za rok

                           2018 včetně protokolu o schválení.

129/2019/RM - rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní

                           škola Budyně nad Ohří

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018

 

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč
 

Základní škola

111.324,54 Kč

je zlepšený hospodářský výsledek /HV HČ/

13.200,00

hospodářská činnost

75.676,54

HV HČ

111.324,54

Energie

-35.648,00

75.676,54

68.470,54

 75.677,54

FO

-5297,00

RF FO  

-1909,00

+ 13.200,00 hospodářská činnost

5.297,00

tj. 7% z 75.677,54

1.909,00

35.648,00

 

124.524,54 Kč

 

 

81. 670,54

5.297,00

1 909,00

35. 648,00

Rada doporučuje čerpat rezervní fond na další rozvoj své činnosti. Rezervní fond je nutné zachovat v dostatečné výši ke krytí ostatních účelů použití dle § 30 zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

130/2019/RM - účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Budyně nad Ohří za rok

                          2018 včetně protokolu o schválení.

131/2019/RM - rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská

                         škola Budyně nad Ohří

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018

 

Mateřská škola

hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

K rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč
 

 

+120 489,38

je zlepšený hospodářský výsledek/ HV HČ

+ 2.100,00 hospodářská činnost HV DČ

66 053,38

120.489,38

/HV HČ/

-54.436,00

/-energie/

66.053,38

61.559,38

66 053,38

                   FO -3 303,00

RF FO –           -1 191,00

+ 2.100,00 hospodářská činnost,

RF celkem

3.303,00

tj. 5% z

66.053,38 hospodářského výsledku k rozdělení

1.191,00

54.436,00

  122.589,38   63.659,38 3.303,00 1.191,00 54.436,00

Rada doporučuje čerpat rezervní fond na další rozvoj své činnosti. Rezervní fond je nutné zachovat v dostatečné výši ke krytí ostatních účelů použití dle § 30 zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

132/2019/RM - účetní závěrku příspěvkové organizace Školní jídelna Budyně nad Ohří za rok

                         2018 včetně protokolu o schválení.

133/2019/RM - rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Školní jídelna

                         Budyně nad Ohří

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018

           

 

Název příspěvkové organizace

+ hosp.výsledek

Výsledek hospodaření

k rozdělení

Rezervní fond Kč (RF) Fond odměn Kč Rezervní fond k fondu odměn (36,042%) Odvod zřizovateli Kč
 

Školní jídelna

124.387,84 Kč         je zlepšený hospodářský výsledek   /HV HČ/

+

110.982,58 Kč

hospodářská činnost

/HV DČ/  

104.431,84

124.387,84

HV HČ

energie

-19 656,00

104.431,84

97.327,84

110.982,58 hospodářská činnost,

RF celkem

5.222,00

tj.5%

z hospo.výsledku k rozdělení

104431,84

1 882,00

19 956,00

 

  235.370,42 Kč   208.310,42 5.222,00 1 882,00 19 956,00

Rada doporučuje čerpat rezervní fond na další rozvoj své činnosti. Rezervní fond je nutné zachovat v dostatečné výši ke krytí ostatních účelů dle § 30 zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

134/2019/RM – vyúčtování poskytnuté dotace PD PO 1/2019 Mateřská škola Budyně nad Ohří

135/2019/RM- rozpočtové opatření č. 6 6/RM/2019

136/2019/RM - příspěvek 7.000,- Kč Tělocvičná jednota Sokol Mšené-lázně a pověřuje starostu

                         podpisem smlouvy

137/2019/RM – termín zastupitelstva 24.6.2019

138/2019/RM – pořízení plastových kontejnerů o objemu 240 litrů

Rada ukládá:

140/2019/RM – úkol Svobodová zjistit na školské komisi z čeho by to mohla platit škola na

                           zajištění přednášek, týkajících se šikany, vztahů ve třídě, kouření atd. Z jakého

                           rozpočtu Ministerstva by se to dalo platit atd.

Usnesení číslo 117 až 140/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 29.5.2019

Eva Šánová