Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 10/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 13. 5. 2019

Rada bere na vědomí:

109/2019/RM - kontrolu usnesení 097-108/2019/RM

110/2019/RM – informaci o řešení situace ve IV. třídě Základní školy v Budyni nad Ohří

111/2019/RM - informaci o pokračujícím jednání ohledně MVE Písty

Rada schvaluje:

112/2019/RM – přidělení bytu č. 4 v ulici Ladova č.p. 422 viz zápis

113/2019/RM - nainstalování vodoměrné soustavy v restauraci v Pístech, které zabezpečí Město

   Následné napojení vnitřního rozvodu zabezpečí nájemník a v souvislosti s tímto

   projednávaným bodem rada navrhuje revize nájemních smluv a podmínek

   v těchto smlouvách. Termín 09/2019

114/2019/RM – žádost o dotaci Mysliveckému spolku Brozany nad Ohří v částce 10.000,- Kč

115/2019/RM - pronájem Pístecké tůně do 31.12.2022

Rada ukládá:

116/2019/RM – pí Hojzanové prověřit věcné břemeno pí Topinkové

Usnesení číslo 109 až 116/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 13.5.2019

Eva Šánová