Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 9/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 29. 4. 2019

Rada bere na vědomí:

097/2019/RM - kontrolu usnesení 083-082/2019/RM

098/2019/RM – žádost o prodeji p. p. č. 796/1 v k.ú Břežany n.,O., její cenu a postupuje ji do

                           zastupitelstva města

Rada schvaluje:

099/2019/RM - příspěvek MŠ SVČ na dopravu na MIA festival v částce 6.700,- Kč.

100/2019/RM - poskytnutí individuální dotace CK Slavoj Terezín, ve výši 5 000,00 Kč a pověřuje    

                         starostu podpisem smlouvy.

101/2019/RM- rozpočtové opatření č. 5 5/RM/2019

102/2019/RM – předzahrádku před Sport barem u Ondry, za podmínky platby po celý rok

103/2019/RM – pronájem veřejného prostranství před domem č.p. 9

104/2019/RM – záměr o pronájmu dvora v domě č. p. 9

105/2019/RM – další spolupráci a finanční příspěvek 3000,-- Kč

Rada neschvaluje:

106/2019/RM –prodej p. p .č. 79/1 v k.ú. Písty

107/2019/RM – parkování kamionu

Rada ukládá:

108/2019/RM – p. Svobodové zjistit podrobnosti případu

Usnesení číslo 097až 108/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 29.4. 2019

Iva Hojzanová