Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 19/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 29.10.2018  

Rada bere na vědomí:

189/2018/RM - kontrolu usnesení 171-188/2018/RM

190/2018/RM – přípravu slavnostního zasedání zastupitelstva obce

191/2018/RM - pořádání podzimního úklidu dne 3.11.2018, který pořádá pan Bartoš.

                           Město poskytne odpadkové pytle a ochranné rukavice zajistí svoz a likvidaci

                           odpadu, který se posbírá.  

Rada schvaluje:

192/2018/RM – Rada města schvaluje užívání veřejného prostranství pro firmu BUST spol. s r.o.,

                           která žádá o pronájem veřejného prostranství za účelem skladování stavebního      

                           materiálu na dobu 44 dní. Poplatek bude vyměřen dle Obecně závazné vyhlášky č.              

                           3/2011 o místním poplatku a to dle čl. 5., odst. 1), písmene g). Poplatek na dobou

                          44 dní bude činit 33.000Kč. (150m2 x 5Kč x 44dní = 33.000Kč).

193/2018/RM - přípravu projektové dokumentace na akci: oprava a rekonstrukce rybníčků v Pístech

                         a pověřuje starostu podpisem smluv

                           .

194/2018/RM - přípravu projektové dokumentace na akci: Výstavba pěší komunikace v obci              

                         Kostelec nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smluv

                        

195/2018/RM – pronájem prostoru na Vodním hradě na „Divadelní léto 2019“ – poplatek zatím    

                         nebyl určen.

196/2018/RM - rada schvaluje proplacení 48 dní dovolené panu starostovi

Usnesení číslo 189 až 196/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 29.10. 2018

Eva Šánová