Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 20/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 12.11.2018 od 16.00 hodin

Rada bere na vědomí:

197/2018/RM - kontrolu usnesení 189-196/2018/RM

198/2018/RM – rozdělení odměn v poměru 14 % pro ředitelku školy a 86 % pro ostatní pedagogy 199/2018/RM – koupi části pozemku p. p. č. 1084/1 v k.ú. Písty o výměře 26 m2 a postupuje

                           zastupitelstvu ke schválení.

200/2018/RM - informaci o kontrole Sboru dobrovolných hasičů

201/2018/RM - anketní dotazník s žádostí o příspěvek na regeneraci MPZ na r. 2019

202/2018/RM - a navrhuje zástupce do orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

                           ve volebním období 2018 – 2022 pana ing. Kindla a postupuje zastupitelstvu ke                                                            

                           schválení

Rada schvaluje:

202/2018/RM – mimořádný příspěvek 20.000,- Kč na vánoční nadílku pro děti v MŠ

203/2018/RM – rozpočtové opatření č. 9 9/RM/2018

204/2018/RM – schvaluje svatební termíny na rok 2019.

205/2018/RM – vyvěšení záměru města o pronájmu pozemku č.p. 362/23 v k.ú. Budyně nad Ohří

206/2018/RM – vyvěšení záměru města o pronájmu pozemku č.p. 362/1 v k.ú. Písty

207/2018/RM - vyvěšení záměru města o pronájmu části pozemku č.p. 26/1 v k.ú. Kostelci nad Ohří

208/2018/RM - vyvěšení záměru města o prodeji části pozemku 1084/1 v k.ú. Písty

209/2018/RM – předsedy komisí a výborů rady

   Komise pro tělovýchovu a sport: Ing. Petr Kindl - předseda

   Komise pro projednávání přestupků města Budyně nad Ohří: JUDr. František    

   Diviš - předseda

   Komise životního prostředí: Iva Hojzanová - předseda

                          Likvidační komise: Miloš Šifalda - předseda

   Komise pro školská zařízení: Naděžda Svobodová - předseda

   Finanční výbor: Mgr. Michal Vogel - předseda

   Kontrolní výbor: Václav Svoboda - předseda

   Komise sociálně zdravotní: Milena Doušová – předseda

Rada ukládá:

210/2018/RM – paní Hojzanové svolat schůzku s rybáři ohledně pronájmu vodní plochy v přírodní

                           rezervaci Pístecký les

Usnesení číslo 197 až 210/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 12.11. 2018

Eva Šánová