Rada města bere na vědomí

191/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

192/2016 prodej pozemku č. 757/2 ostatní plocha (celková výměra 38m2) o výměře 25 m2 v k.ú. Vrbka. Navrhovaná cena pozemku za 1m 2/40,- Kč a postupuje zastupitelstvu ke schválení

193/2016 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo EP-12-4002726/VB/001, název stavby LT, Břežany nad Ohří – NN, přeložka č.p. 41. Jedná se o stavbu přeložky přípojky nízkého napětí u čp. 41 v Břežanech n.O. postupuje zastupitelstvu ke schválení

194/2016 přípravu zastupitelstva

Rada města schvaluje

195/2016 pronájem prostor na Vodním hradě SHŠ Lepus

196/2016 příspěvek na sportovní úbor mladších a starších mažoretek SVČ DRAK

197/2016 příspěvek na vánoční nadílku dětem

Rada města ukládá

198/2016 paní Hojzanové a vedení úřadu provést místní šetření v Kostelci nad Ohří před domem čp. 30 a pozvat k jednání správce silnic