Rada města bere na vědomí

199/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

200/2016 udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům MŠ, SVČ, ŠJ.

201/2016 vyúčtování dotací TJ Viktorie Budyně n. O. č. 5/2016, 7/2016, 8/2016, 10/2016

202/2016 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo EP-12-4002726/VB/001, název stavb LT, Břežany nad Ohří – NN, přeložka č.p. 41. Jedná se o stavbu přeložky přípojky nízkého napětí u čp. 41 v Břežanech n.O. postupuje zastupitelstvu ke schválení

203/2016 žádost paní Líbalové o odkoupení části obecního pozemku č. 1411/1 v obci Budyně nad Ohří. Jedná se o pozemek před jejím domem o velikosti 4,5 x a rada postupuje zastupitelstvu k projednání.

204/2016 plány inventur ŠJ, MŠ, ZŠ.

Rada města schvaluje

205/2016 domovní řád pro všechny byty i nebyty, které jsou v majetku obce od 5. 12. 2016

206/2016 od 1.1.2017 panu Fajkusovi navýšení nájmu v částce 35,- Kč/m2 z důvodu částečné rekonstrukce bytu.

207/2016 pravidla pro upravování bytů pouze ve dvou variantách: 1. úprava na náklady majitele domu v plném rozsahu s nájemným dle tabulky upravený byt na náklady vlastníka 2. úprava na náklady nájemníka v tomto případě nájemné zůstává v stejné částce, která byla do rekonstrukce bytu

208/2016 prodloužení smlouvy o zemědělském pachtu s panem Ing. Lubošem Davidem na dobu pěti let. (Parc. č. 517/37 o celkové výměře 143 m2 v k.ú. Budyně n.O.)

209/2016 rozpočtové opatření č. 12 12/RM/2016

210/2016 přijetí daru od Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) a pověřuje starostu podpisem návrhu smlouvy

211/2016 finanční dar místostarostovi – viz. zápis

Rada města neschvaluje

212/2016 žádost o příspěvek Farní charity Litoměřice, neboť dotace na příští rok bude možno projednávat až po schváleném rozpočtu, tj. v březnu 2017 na předepsaném formuláři, který je možno nalézt na stránkách Budyně n.O.

213/2016 žádost o příspěvek Hospice sv. Štěpána Litoměřice na rok 2017. Dotace na příští rok bude možno projednávat až po schváleném rozpočtu, tj. v březnu 2017 na předepsaném formuláři, který je možno nalézt na stránkách Budyně n.O.

Rada města ukládá

214/2016 paní Hojzanové a vedení úřadu provést místní šetření v obci Nížebohy ohledně žádosti o odprodej pozemku č. 279/18.

215/2016 pokácení stromu (akátu) v obci Nížebohy - pozvat agenturu pro ochranu přírody a nechat si udělat posudek (dendrologický průzkum)

216/2016 vedení úřadu podat požadavek na dopravní inspektorát a odbor dopravy a zahájit řízení o umístění zařízení (kontrolu rychlosti) od obce Roudníček na vjezd do obce Kostelec nad Ohří.