č.j.: 067 EX 216189/09-155
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, pověřený provedením exekuce usnesením č. j. 15 Nc 2993/2009-5 ze dne 1.7.2009, které vydal Okresní soud v Rokycanech na základě vykonatelného rozhodnutí - Platební rozkaz č.j. 2Ro 5724/99, který vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne30.08.1999, ve věci exekuce oprávněného: Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 19000, Praha 9,IČ 00005886, zast. JUDr. Tomáš Sokol, advokát, Sokolská 1788/60, 12000, Praha 2, proti povinnému: LenkaJanoušková, Cheznovice 16, 33806, Cheznovice, nar.11.09.1964, o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce, rozhodl tak, že vydává tuto
Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III. bude zahájena dne 23.2.2017 v 13:00 hod. na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz.
II. Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 23.2.2017 v 14:00 hod. Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě.
III. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného ve výši ideální 1/8 na nemovitých věcech:
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
IV. Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 54.000,00 Kč.
V. Nejnižší podání se stanovuje ve výši jedné poloviny výsledné ceny, tj. 27.000,00 Kč.
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením (klikem) na tlačítko „Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou řazeny chronologicky a časově za sebou a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. Pro aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky použitím tlačítka nebo odkazem „Aktualizovat“ (F5).
VI. Výši jistoty soudní exekutor stanovuje v částce 3.000,00 Kč . Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni složit jistotu před dražbou, a to v hotovosti do pokladny exekutorského úřadu nejpozději 1 den před konáním dražby, nebo na účet soudního exekutora vedený u Raiffeisenbank a. s., číslo účtu: 1211005391/5500, variabilní symbol: 21618909, specifický symbol: rodné číslo / IČ.
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Dražební jistota musí být uhrazena z účtu dražitele.
Dražitel na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v čl. VIII. této vyhlášky a přihlásí se k této dražbě. O splnění povinnosti složit dražební jistotu bude dražitel informován odesláním e-mailové zprávy na adresu, kterou označí při své registraci na portálu www.exdrazby.cz.
VII. Práva a závady spojené s nemovitou věcí: Na nemovité věci neváznou žádné závady, které prodejem v dražbě nezaniknou.
VIII. Způsob registrace dražitelů: Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora či do pokladny exekutorského úřadu zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. VI.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.
V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší než 1 rok.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a)uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“;
b)zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo do datové schránky soudního exekutora – ID: scxg8vg;
c)zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence nebo
d)osobně v sídle soudního exekutora na adrese Praha 6, Evropská 663/132.
IX. Způsob určení vydražitele a zveřejnění usnesení o příklepu: Příklep bude učiněn tomu dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Dražiteli s předkupním právem bude udělen příklep v případě, že učiní shodné nejvyšší podání. Učiní-li shodné nejvyšší podání více dražitelů s předkupním právem, bude udělen příklep tomu dražiteli s předkupním právem, který učinil své nejvyšší podání nejdříve.
Usnesení o příklepu bude dle výsledku elektronické dražby vyhotoveno a distribuováno osobám uvedeným v § 336k o.s.ř. do tří pracovních dnů.
X. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
K zaplacení nejvyššího podání se určuje lhůta 14 dnů , která počne běžet právní mocí příklepu. Nejvyšší podání je třeba zaplatit na shora uvedený účet exekutorského úřadu nebo složením v hotovosti u exekutorského úřadu proti Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
potvrzení. Doplatek nejvyššího podání musí být uhrazen z účtu vydražitele . Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání včas, soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu.
XI. Učiní-li dražitelé v elektronické dražbě stejné nejvyšší podání, bude příklep udělen podle § 336j odst. 1 o.s.ř. tomu, kdo nejvyšší podání učinil nejdříve. Vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo, nemohou však dražitelé v elektronické dražbě činit stejné podání. Další podání (vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo) tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, a to nejméně o minimální výši příhozu.
XII. Termín uplatnění námitek proti příklepu: Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněn dražitel, který učinil nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání. Od okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu, a to prostřednictvím dotazu, který se objeví u příslušné dražby po uplynutí lhůty stanovené pro učinění dalšího podání. V případě, že budou námitky proti udělení příklepu shledány důvodnými, vydá o tomto soudní exekutor usnesení. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání. V dražbě pak bude pokračováno vyvoláním předposledního podání dle § 336j odst. 3 o.s.ř. Nevyhoví-li soudní exekutor námitkám, udělí vydražiteli příklep.
XIII. Osobám, které jsou dle zákona účastníky této fáze exekučního řízení a které nedisponují technickým vybavením pro registraci a následnou dražbu, soudní exekutor umožní po předchozí písemné žádosti přístup k technickému vybavení v sídle úřadu nebo na jiném dohodnutém vhodném místě. Písemná žádost musí být do sídla exekutorského úřadu doručena nejpozději dva pracovní dny přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba.
Poučení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odvolacímu soudu, kterým je Krajský soud v Plzni, a to prostřednictvím podepsaného soudního exekutora jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.
Odvolání jen proti výrokům I, II, III, VIII až XII není přípustné.
Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil před zahájením dražebního jednání stanovenou jistotu (§ 336e odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“).
Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, zaměstnanci Exekutorského úřadu Praha 5 soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph. D., povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o. s. ř. a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis.
Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v §§ 21, 21a a 21b o. s. ř., které své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena (§ 336h o. s. ř.). Totožnost fyzické osoby bude prokázána občanským průkazem nebo cestovním pasem, existence právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou úřední listinou, dokládající právní subjektivitu právnické osoby.
Vydražitel, jenž nezaplatí podání ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu, která začíná běžet dnem právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce, příp. ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí soudní exekutor a která nesmí být delší než jeden měsíc, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítává jistota složená vydražitelem (§ 336m odst. 2 a § 336n odst. 1 o. s. ř.).
Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změní, tak, že se příklep neuděluje, vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat užitky a náhradu škody, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
Soudní exekutor vyzývá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby toto usnesení v souladu s § 336c odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejnil na své úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů a následně jej zaslal zpět soudnímu exekutorovi s potvrzením o jeho vyvěšení
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Soudní exekutor postupoval dle ustanovení § 52 a § 55b odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V Praze dne 29.12.2016
otisk úředního razítka
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.soudní exekutor
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Za správnost:
Pavla Urbanová
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.