µ#6057/ULT/2016-ULTM@e¸

6057/ULT/2016-ULTM

Č.j.: UZSVM/ULT/6019/2016-ULTM

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem

 

                                              

Oznámení

o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách

č. ULT/038/2016

na zjištění zájemce o koupi majetku v katastrálním území Budyně nad Ohří

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“), jemuž podle § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ustanovení § 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných podmínek,

vyhlašuje dne 29. prosince 2016

výběrové řízení (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedené věci ve vlastnictví České republiky.

Čl. 1

Prodávaná věc

Pozemek:

 • Stavební parcela číslo 54/2, o výměře 262 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

Součástí pozemku je stavba: bez čp/če, obč. vyb.

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Budyně nad Ohří, obec Budyně nad Ohří, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Litoměřice.

Čl. 2

Popis prodávané věci

Prodávaná věc se nachází ve středu obce Budyně nad Ohří. Jedná se o pozemek parc. č. st. 54/2, jehož součástí je původní stavba kina (bez pozdější přístavby). Stavba je již dlouho nevyužívána. Vstup do objektu je přes přístavbu, která je situována na pozemku parc. č. st. 54/3 nebo přes pozemek parc. č. st. 54/1, které jsou ve vlastnictví jiné osoby. Technický stav je mírně zhoršený. Stavba není v současné době napojena na inženýrské sítě.

V pozemku parc. č. st. 54/2 v k.ú. Budyně nad Ohří nebo v jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

Průkaz energetické náročnosti budovy na parc.č. st. 54/2, dle zákona č. 406/2000 Sb. se nevyžaduje, protože stavba nesplňuje podmínky funkční budovy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 406/2000 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že v ní chybí napojení na rozvody energií a její vnitřní rozvody jsou neopravitelně poškozené, nebo zčásti nebo úplně chybí; povinnost průkazu energetické náročnosti budovy bude dopadat na vlastníka budovy po její provedené rekonstrukci.

Čl. 3

Vyhlášená minimální kupní cena

 

Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci činí 683.518 Kč

(slovy:  šestsetosmdesáttřitisícepětsetosmnáctkorun českých).

Čl. 4

Minimální zvýšení kupní ceny pro následnou aukci

Následná aukce proběhne formou podání, jimiž se bude zvyšovat nejvýše nabídnutá cena z VŘ. Nejnižší podání ke zvýšení kupní ceny stanoví vyhlašovatel před zahájením aukce. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto částku v průběhu následné aukce snížit dle vlastní úvahy.

Čl. 5

Účastníci výběrového řízení

 1. Úřad nabízí prodávanou věc k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ mohou být svéprávné fyzické osoby nebo právnické osoby. Účastníky tohoto VŘ nemohou být fyzické osoby uvedené v ustanovení § 18 ZMSÚčastníkem VŘ se stává ten, kdo předložil Úřadu písemnou nabídku dle čl. 8 tohoto Oznámení, a to za předpokladu splnění ostatních podmínek bez výhrad.
  1. Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

Čl. 6

Společné jmění manželů

 1. Podává-li jeden z manželů nabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt prodávaný majetek do svého výlučného vlastnictví, musí ke své nabídce přiložit některý z těchto dokladů:
  1. písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho ověřeným podpisem, že manžel, který podává nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, které nejsou součástí společného jmění manželů;
  2. notářský zápis o zúžení společného jmění manželů nebo o smluveném manželském majetkovém režimu podle § 716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“);
  3. pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů;
  4. pravomocný rozsudek o zúžení rozsahu společného jmění manželů.
 1. Tento článek se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodléhají režimu společného jmění manželů.

                                                                          

 

ČI. 7

                                                          Prohlídka prodávané věci

Prohlídka prodávané věci se uskuteční na místě samém, a to dle předchozí telefonické dohody.

Čl. 8

Povinný obsah a forma nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení

 1. Nabídka podaná do výběrového řízení musí obsahovat:
  1. Vlastní nabídku účastníka VŘ
  2. Prohlášení účastníka výběrového řízení
  3. Informaci o složení kauce
  4. Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, pokud nabídku činí právnická osoba
  5. Případný doklad o uspořádání společného jmění manželů

Ad a) Vlastní nabídka účastníka VŘ

Vlastní nabídka musí být předložena v českém jazyce a musí obsahovat tyto údaje:

 1. U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu).
 2. U právnických osob přesný název, sídlo, IČO, závazná adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy sídla firmy) a osoba oprávněná k zastupování právnické osoby.
 3. V případě nabídky o koupi do spoluvlastnictví musí být uvedeny identifikační údaje u všech žadatelů. To platí i v případě manželů, kteří hodlají nabýt prodávaný majetek do společného jmění manželů.
 4. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabídku, než je vyhlášená minimální kupní cena uvedená v čl. 3 tohoto Oznámení, nebude do VŘ zahrnuta.
 5. Vlastní nabídka musí být podepsána účastníkem VŘ (u právnických osob v souladu se zápisem  ve veřejném rejstříku nebo v obdobném rejstříku), při žádosti více osob do spoluvlastnictví všemi osobami.
 6. Účastníci dále mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, fax, e-mail).
 7. K podání nabídky může účastník VŘ použít formulář Nabídka do výběrového řízení.

Ad b) Prohlášení účastníka výběrového řízení

 1. „Prohlášení účastníka výběrového řízení“ (vzor viz příloha), včetně souhlasu se zde uvedenými podmínkami VŘ je povinnou součástí každé nabídky. Toto Prohlášení musí být podepsáno účastníkem VŘ (u právnických osob se zápisem ve veřejném rejstříku nebo v obdobném rejstříku v souladu s tímto zápisem).
 2. V případě žádosti (nabídky) o koupi do spoluvlastnictví musí Prohlášení podepsat všichni žadatelé. To platí i v případě manželů, kteří hodlají nabýt prodávaný majetek do společného jmění manželů.
 3. Vzor tohoto Prohlášení obdrží účastník na kontaktní adrese Úřadu dle čl. 14 tohoto Oznámení a je též k dispozici na webu u informace o prodeji prodávaného majetku.

Ad c) Informace o složení kauce

Nabídka musí obsahovat informaci o složení kauce, tj. číslo účtu, z něhož byla odeslána, variabilní symbol a specifický symbol, jímž je u fyzických osob datum narození ve formátu DDMMRRRR a u právnických osob jejich IČO. V případě, že je kauce složena v hotovosti na přepážce banky nebo poštovní poukázkou, je povinnou součástí nabídky kopie příslušného dokladu.

Nabídka musí obsahovat nezbytné údaje o účtu, na který bude kauce vrácena.

Ad d) Výpis z veřejného rejstříku nebo obdobného rejstříku

U právnických osob příloha s výpisem z veřejného rejstříku. U právnické osoby, která se nezapisuje do veřejného rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně kopii písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. Tyto podmínky se nevztahují na obce a kraje.

Ad e) Doklad o uspořádání společného jmění manželů

V případě, že nabídku učinil jeden z manželů a prodávané věci hodlá nabýt do svého výlučného vlastnictví, i doklad dle čl. 6 toho Oznámení. Nepředloží-li vítězný účastník VŘ žijící v manželství takový doklad alespoň dodatečně v přiměřené lhůtě, lze prodávanou věc převést jen do společného jmění manželů. V takovém případě lze identifikační údaje druhého z manželů a prohlášení účastníka výběrového řízení podepsané druhým z manželů doložit Úřadu i dodatečně před podpisem kupní smlouvy.

 1. Nabídka se předkládá v uzavřené (zalepené) obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem výběrového řízení a označením adresáta (Úřadu). Obálka musí být zalepená a musí být opatřena zřetelným nápisem:

„Výběrové řízení čís. ULT/038/2016 - k.ú. Budyně nad Ohří - NEOTEVÍRAT!!!“

Čl. 9

Složení kauce

 

 1. Podmínkou účasti ve VŘ je složení částky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník VŘ složil na účet prodávajícího (dále jen „kauce“), ve výši 68.352 Kč. Kauci lze složit bezhotovostním převodem, složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou, a to na účet č. 6015-8124411/0710 vedený u ČNB, variabilní symbol 409160038. Jako specifický symbol uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická osoba své IČO.
 2. Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději dne 26. ledna 2017. Upozorňujeme účastníky VŘ, že pro připsání kauce na účet Úřadu je stanoven jiný, a to dřívější termín, než do kterého musí být podána nabídka s obálkou podle čl. 11 odst. 1 tohoto oznámení. V případě opožděné platby kauce bude nabídka z VŘ vyřazena. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu před koncem lhůty pro předání nabídek, vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet prodávajícího je odpovědností účastníka řízení.
 3. Za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty pro její vrácení podle tohoto Oznámení nemohou účastníci VŘ uplatňovat vůči Úřadu nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období.
 4. Kauce propadne ve prospěch prodávajícího v případě, že vítěz VŘ nepodepíše kupní smlouvu nebo může být započtena na úhradu smluvní pokuty dle uzavřené kupní smlouvy. Kauce propadne i v případě, že prodávanou věc lze převést pouze do společného jmění manželů, avšak druhý z manželů v přiměřené lhůtě neposkytne své identifikační údaje, odmítne podepsat prohlášení účastníka výběrového řízení nebo kupní smlouvu.

Čl. 10

Podmínky převodu prodávané věci

Podmínky převodu prodávané věci jsou uvedeny, kromě tohoto Oznámení, v textu kupní smlouvy, která je jeho přílohou. Účastník VŘ vyjadřuje svůj souhlas s kupní smlouvou v podepsaném „Prohlášení účastníka výběrového řízení“, které je povinnou součástí jeho nabídky.

Podle ustanovení § 22 ZMS podléhá tento převod schválení Ministerstvem financí.

 

Čl. 11

Doručení obálek s nabídkami

 1. Obálky s nabídkami musí být Úřadu doručeny do 30. ledna 2017, do 10:30 hod. včetně (dále jen „lhůta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky s nabídkou podatelnou Úřadu na adrese:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Odbor Odloučené pracoviště Litoměřice

Na Valech 525

412 01 Litoměřice

 1. Obálku s nabídkou lze doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „poštou“), kurýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasné podání obálky s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka.
 2. Nabídky nelze doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zřetel.
 3. Všechny doručené a přijaté obálky s nabídkami budou opatřeny pořadovým číslem, datem, hodinou a minutou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených obálek s nabídkami.
 4. Obálka s nabídkou musí být Úřadu doručena (nikoliv tedy pouze podána k přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Obálky s nabídkami, které budou Úřadu doručeny po uplynutí této lhůty (včetně určené hodiny a minuty), nebudou posuzovány a hodnoceny. O skutečnosti, že obálka s nabídkou byla doručena po uplynutí lhůty pro podání obálek s nabídkami, bude účastník vyrozuměn.
 5. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. ledna 2017 v 11:00 hod. na odboru Odloučené pracoviště Litoměřice, Na Valech 525, 412 01 Litoměřice, v místnosti č. 118.

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit každý, kdo může na místě prokázat, že podal obálku s nabídkou (a v případě nabídky podané právnickou osobou pak ten, kdo je oprávněn ji zastupovat). Otevírání obálek s nabídkami se může rovněž zúčastnit veřejnost. Otevírání obálek s nabídkami je ukončeno otevřením poslední obálky s nabídkou a vyhotovením a podpisem protokolu o otevírání obálek.

 1. Bezprostředně po vyhodnocení VŘ se uskuteční následná aukce, jsou-li splněny podmínky pro následnou aukci.

 

Čl. 12

Výběr kupujícího

 1. Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta obálka s nabídkou, která byla doručena po lhůtě stanovené v čl. 11 odst. 1 tohoto Oznámení, nebo nesplňuje některou ze závazných podmínek podle tohoto Oznámení, případně dalších dokumentů k výběrovému řízení.
 2. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Otevírání obálek s nabídkami zajišťuje Komise pro otevírání obálek jmenovaná ředitelem územního pracoviště. Při otevírání obálek s nabídkami sděluje Komise všem přítomným účastníka, který podal obálku s nabídkou, splnění či nesplnění všech vyhlášených podmínek pro podání obálky s nabídkou a výši nabídnuté ceny. Obálky s nabídkami, které nesplnily všechny vyhlášené podmínky pro podání obálky s nabídkou bez výhrad, komise vyřadí z dalšího posuzování.
 3. Následnou aukci vyhlašuje předsedající Komise pro otevírání obálek, pokud byly doručeny alespoň 2 a více bezvadné nabídky, jež splňují všechny podmínky VŘ. Následná aukce se koná bezprostředně po skončení VŘ. Následné aukce se mohou zúčastnit 2/3 účastníků s bezvadnou nejvyšší nabídkou. Počet účastníků následné aukce se zaokrouhluje směrem nahoru.
 4. Do následné aukce mohou postoupit účastníci podle předchozího odstavce, kteří se dostaví k otevírání obálek a prokážou se průkazem totožnosti, jednající v zastoupení účastníka navíc s úředně ověřeným pověřením k zastupování, pokud zastoupení nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku či obdobné listiny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. d) tohoto Oznámení.
 5. Účastníci, kteří postoupili do aukce, mohou na místě ústně přihazovat nad nejvyšší písemně zaslanou nabídnutou cenu, a to podáním (příhozem), jehož minimální výši jim v souladu s čl. 4 tohoto Oznámení sděluje za vyhlašovatele předsedající Komise. Pouhé darování ceny již nabídnuté jiným účastníkem není přípustné. Průběh přihazování řídí předsedající Komise. Aukce je ukončena trojí výzvou k dalšímu příhozu bez odezvy.
 6. Předsedající Komise zajistí řádné zdokumentování průběhu aukce v protokolu o průběhu následné aukce. Protokol o průběhu následné aukce podepíší všichni členové komise a všichni účastníci následné aukce. Důvod případného odepření podpisu se do protokolu poznamená.
 1. Po ukončení aukce oznámí předsedající Komise jméno účastníka, který podal nejvyšší nabídku a výši nabídky.
 1. Účastníkům VŘ, kteří v něm nezvítězili, bude kauce vrácena bez prodlení po oznámení výsledků VŘ, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne otevírání obálek.
 1. V případě, že budou do VŘ zařazeny dvě a více bezvadných nabídek, ale nedostaví se osobně žádný účastník nebo se dostaví pouze účastník, který nabídl bezvadnou nabídkou nejvyšší kupní cenu, navrhne Komise odprodej prodávané věci zájemci, který nabídl nejvyšší kupní cenu, při splnění všech ostatních podmínek. Následná aukce se konat nebude.
 1. Nebude-li se konat následná aukce, a přitom dva nebo více zájemců nabídnou stejnou nejvyšší kupní cenu, provede Komise za účelem konečného výběru kupce užší VŘ pouze s těmito zájemci. Vyhlášená minimální kupní cena v tomto užším VŘ bude stanovena ve výši nabídnuté nejvyšší kupní ceny. Zájemci budou vyzváni k předložení nové nabídky v nově stanoveném termínu. Podmínky VŘ jsou platné i pro užší VŘ.
 1. Pro stanovení pořadí nabídek je rozhodující pořadí v seznamu doručených nabídek.
 1. Výsledek VŘ bude písemně oznámen všem účastníkům VŘ do 10 pracovních dnů od data otevírání obálek. Vítězný účastník VŘ obdrží zároveň kupní smlouvu k podpisu.

Čl. 13

Povinnosti Úřadu a kupujícího

 1. Kupující je mimo jiné povinen platně podepsat kupní smlouvu (z toho jeden výtisk s úředně ověřeným podpisem u fyzických osob a je-li třeba u právnických osob) a doručit ji na příslušné pracoviště Úřadu, a to ve lhůtě 30 dní od obdržení textu kupní smlouvy.
 2. Nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení všech výtisků smlouvy podepsaných účastníkem zajistí Úřad podpis smlouvy ze své strany. Pokud převod podléhá schválení příslušným ministerstvem podle § 22 ZMS je smlouva platná až tímto schválením. Úřad předá smlouvu po podpisu poslední smluvní stranou bez prodlení příslušnému ministerstvu ke schválení převodu.
 3. Po nabytí platnosti smlouvy je kupující povinen zaplatit Úřadu nabídnutou kupní cenu v plné výši, a to do konkrétně určeného data. Toto datum bude stanoveno ve výzvě k zaplacení kupní ceny, jejíž přílohou bude prostá fotokopie oboustranně podepsané kupní smlouvy s případným schválením převodu od příslušného ministerstva. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet Úřadu. Kauce složená kupujícím v rámci VŘ na účet Úřadu se započte na úhradu kupní ceny a příjmem státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  se stane dnem odeslání výzvy k úhradě doplatku kupní ceny.
 4. Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, včetně příslušenství a případných dalších závazků kupujícího, předá Úřad katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení kupní smlouvy spolu s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 5. V případě, že kupující nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1 až 3 ani po případně dohodou prodloužené lhůtě, nebo pokud dá kupující jasně najevo, že kupní smlouvu nemíní podepsat, nebo pokud prodávající od smlouvy odstoupí, může být vyzván k jednání účastník VŘ, který se umístil na dalším místě, pokud jím nabídnutá kupní cena není nižší než 90 % ceny nabídnuté účastníkem prvním v pořadí.
 6. Kupující bere na vědomí, že součástí smlouvy je dohoda, že správní poplatky spojené s tuto smlouvou nese kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je kupující (nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci).

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

 1. Úřad si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení VŘ se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.
 2. Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.
 3. Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.
 4. Všechny dokumenty, odesílané Úřadem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce, nebo v případě elektronického doručování prostřednictvím datových schránek na elektronické adresy uvedené v nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních služeb vráceny Úřadu jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky třetí pracovní den po odeslání. Doručení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Na webu Úřadu se lze registrovat k zasílání informací o  prodeji majetku na adrese: http://www.uzsvm.cz/nabidka-majetku-274-0-85/.

Případné další informace o nabízené věci a „Prohlášení účastníka výběrového řízení“ dle čl. 8 tohoto Oznámení se bezplatně poskytnou osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě na kontaktní adrese:

Odloučené pracoviště Litoměřice

Na Valech 525

412 01 Litoměřice

na telefonním čísle 416 715 124

Bc. Petra Králová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Ústí nad Labem dne 28. prosince 2016                                                        

PhDr. Marie Ševelová

ředitelka Územního pracoviště

Ústí nad Labem

Přílohy:

 • Prohlášení účastníka výběrového řízení
 • Návrh kupní smlouvy
 • Nabídka do výběrového řízení

Vyvěšeno: 29.12.2016

Sejmuto:30.1.2017


soudců a přísedících, státních zástupců, příslušníků Policie České republiky, znalců, tlumočníků a notářů, jakož i zaměstnanců soudů, státního zastupitelství, Policie České republiky a notářských kanceláří,

 1. zaměstnanců Úřadu,
 2. starostů, zástupců starosty, tajemníků a dalších zaměstnanců příslušných obecních úřadů a obdobně příslušných úřadů měst a městských částí, jakož i osob jim blízkých.

Pokud se osoby uvedené pod písm. a) až c) v jednotlivých případech podílely na úkonech souvisejících s nabytím takového majetku státem a na hospodaření s ním.