01/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jana Rážková, MUDr. Jan Medonos, M.Šifalda a ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. Blanka Horáčková a L.Rážková.

 

02/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14, 1 omluven.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šánová.

 

03/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 49/2014/ZM-69/2014/ZM.
Žádné další úkoly nebyly uloženy.

 

04/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 15.9.2014 do 23.3.2015.

 

05/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2015. Podklady ke zprávě k plnění rozpočtu jsou přiloženy k zápisu.

 

06/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet města na rok 2016 a to ve výši 54.478,55 tis. Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené rekapitulace a s těmito závaznými ukazateli:
  • Příjmy dle § – viz Tabulka č. 1
  • Výdaje dle § – viz Tabulka č. 3
  • Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – viz Tabulky č. 4
  • Příspěvky poskytované třetím osobám – viz zápis
  • Financování – viz rozpis rekapitulace příjmů a výdajů

Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 –viz zápis

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč

Souhrn                        Příjmy                                     
Výdaje                         

Příjmy položkové,

29.180,80 XX

Příjmy dle paragrafů

10.691,00 XX

Běžné výdaje

XX 36.263,00

Investiční výdaje

XX 5.487,85
Mezisoučet 39.871,80
41.750,85

Financování          

Zůstatek k 31.12.2015

14.606.755,91

Dofinancování ze zůstatku 2015

Splátky úvěrů

2.598,00

 Výdaje investiční

1.879,05

Zůstatek z roku 2015

10.129,70

 

Splátky úvěrů

2.598,00

Zůstatek z roku 2015

10.129,70

Celkem: 54.478,55 54.478,55
Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Provádět přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření.

 

07/2016/ZM
Zastupitelstvo stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1. provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků třetím osobám schválených radou na základě zákona č. 250/2000Sb., a to do výše schváleného rozpočtu.

2.rozpočtové opatření na základě daňového přiznání daně z příjmu za obec.

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva města.

 

08/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtový výhled města na období 2017 – 2019 dle níže uvedené tabulky:
Rozpočtový výhled v tis. Kč na r. 2017, 2018 a 2019
Město Budyně nad Ohří
Č.ř.       rok 2017 rok 2018 Rok 2019
A   Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.   12060 9780 9220
P1 Třída 1 Daňové příjmy   27500 28000 28200
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy   10500 10700 10700
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy (např., prodej pozemků)   500 500 500
P4 Třída 4 Přijaté dotace (např.hradby, rekonstr.MŠ infocentrum,tělocvična a ostatní)   2500 2000 2000
Pc   Příjmy celkem po konsolidaci   41000 41200 41400
P5   - úvěry pol. 8113,   -    
P6   - úvěry pol. 8123        
P8   dluhopisy – pol.8111   -    
P9   dluhopisy – pol.8121   -    
P10   ostatní   -    
Pf P5ažP10 Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita        
P Pc+Pf Konsolidované příjmy celkem   41000 41200 41400
V1 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210   35100 35000 35000
V2 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220   5500 4000 4000
Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci   40600 39000 39000
V4   - splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)   -    
V5   - splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)   2680 2760 2390
V7   - dluhopisy - 8112   -    
V8   - dlouhodobé dluhopisy - 8122   -    
V9   - ostatní   -    
Vf V4-V9 Splátky celkem   2680 2760 2390
V Vc+Vf Výdaje + splátky celkem   43 280 41760 41390
D P-V Hotovost běžného roku k 31. 12.   9 780 9 220 9230

 

09/2016/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu Městského úřadu Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu k informacím za rok 2015. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu tohoto jednání.

 

10/2016/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí připravované ekonomické akce v roce 2016.

 

11/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku p.č. 517/36 ve vlastnictví města Budyně n.O.

 

12/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-4003656/VB/001 LT Budyně n/O – výměna kVN pro TS Koh-i-nor na p.p. č. 775/1. s ČEZ Distribuce a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

13/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej Synagogy na st..p.č. 10 pouze v rozsahu zastavěného území.

 

14/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej p.p. č. 708/1 o v k.ú. Vrbka o výměře 33 m2. Cena za 1m je 40Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

15/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti užívání - na p.p.č. 609/7, v k.ú. Budyně nad Ohří s manželi Domesovými, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

16/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro p.p.č. 1497/1 a 1491/2 pro výstavu kanalizační a vodovodní přípojky s TJ Sokol Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

17/2016/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům podle Nařízení vlády ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny budou vypláceny od následujícího měsíce - 1. dubna 2016.

 

18/2016/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Vyhláška je přílohou tohoto zápisu.

 

19/2016/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání Žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu domu čp. 7 – infocentrum a schvaluje finanční spoluúčast do výše 205 tis. Kč + DPH na tuto akci pro rok 2016.

 

20/2016/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci Budyně nad Ohří – chodníky III. Etapa ISPROFOND 542751013. Celková dotace bude činit z fondu max. 1.984.000,- Kč, tj. dotace 85 % a spoluúčast 15 % tj. 350.896,30 Kč.