80/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, včetně změn a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: A. Líbal, Ivan Munzar, Bc. Michal Vogel a ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. Medonos, RNDr. Blanka Horáčková.

 

81/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 členů. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou je paní Eva Šánová.

 

82/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 28/2015/ZM-47/2015/ZM. Žádné další úkoly nebyly uloženy.

 

83/2015/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že zpráva starosty o činnosti rady za období od 2.12.2015 do 28.12.2015 bude přesunuta do příštího zastupitelstva.

 

84/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření obce zřízení rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2016 v tomto znění:
Měsíční provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do výše 1/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období. V měsíci, kdy bude schválen rozpočet se mohou provozní náklady města čerpat v alikvótní části počtu dní od prvního dne v měsíci do dne, kdy byl schválen rozpočet.
Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů.
Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro pokračování, dokončení nebo zahájení investičních akcí. V případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na zastupitelstvu.
Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2016, nejdéle však do konce března 2016.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

85/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 4. Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích včetně financování a zapojení zůstatku roku 2014 na částku celkem 66.768.810,73 Kč.

IV.Rozpočtové opatření města Budyně nad Ohří na rok 2015

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč

Souhrn

Příjmy Výdaje

Příjmy položkové,

39.849.203,00 XX
Příjmy dle paragrafů 11.428.150,00 XX

Běžné výdaje

 

XX 39.340.215,00

Investiční výdaje

 

XX 18.110.283,90
Mezisoučet 51.277.353,00 57.450.498,90

Financování

Zůstatek k 31.12.2014       15.491.457,73Kč

Dofinancování ze zůstatku 2014

8.845.145,90

Zůstatek min.období

     6.646.311,83

 

Splátky úvěrů

             2.672.000,00

Rezerva výdajů ze zůstatku min.období

6.646.311,83

Celkem: 66.768.810,73 66.768.810,73

 

86/2015/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje statut sociálního fondu města. Text je přílohou tohoto zápisu.

 

87/2015/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na akci „Písty – chodníky a přechod“ a zároveň Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města na financování této akce v rozsahu dle stavebního rozpočtu ve výši 15 % spoluúčasti, tj. 502.327,- Kč.