Usnesení č. I/2017 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.

ze dne  22.03. 2017

 

01/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání.

02/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva.

 

03/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Medonos, Miloš Šifalda, Antonín Líbal

ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. Jana Rážková, RNDr. Blanka Horáčková

 

04/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová

 

05/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. ZM.  06/2017/ZM.

06/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informace starosty o činnosti rady.

 

07/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2016.

08/2017/ZM

Zastupitelstvo  města Budyně nad Ohří schvaluje  rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2017 v předloženém znění včetně vyčíslených závazných ukazatelů a to ve výši 62.083.525,31 Kč, včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené rekapitulace.

 

Rekapitulace rozpočtu 2017 v Kč

 
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 29 008 000,00 X
Příjmy nedaňové 11 641 000,00 X
Příjmy Kapitálové 620 000,00 X
Přijaté transfery 1 781 500,00 X
Běžné výdaje X 36 072 000,00
Kapitálové výdaje /investiční/ X 13 308 700,00
Mezisoučet 43 050 500,00 49 380 700,00
Financování-zůstatek k 31.12.2016  19 033 025,31 Kč    
splátka úvěrů 2 680 000,00 2 680 000,00
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů 6 330 200,00  
  52 060 700,00 52 060 700,00
Zůstatek min.období 10 022 825,31 10 022 825,31
Celkem 62 083 525,31 62 083 525,31

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje správce rozpočtu

1. rozpisem schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002  

    Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. provádět přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů schváleného  

    rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření.

 09/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ukončení platnosti usnesení  zastupitelstva města č. 7/2016/ZM ze dne 21.3.2016 k dnešnímu dni tj. (22.3.2017).

 10/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetenci rady města  k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

1. provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků na základě zákona č.250/2000Sb. a darů třetím osobám schválených radou města, a to do výše schváleného rozpočtu.

2. rozpočtové opatření na základě daňového přiznání daně z příjmu za obec.

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Toto usnesení je platné do schválení nového rozpočtu na rok 2018.

 

 11/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37.

12/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled města Budyně nad Ohří na období 2018 – 2020, v tomto znění:

Schválený  střednědobý rozpočtový výhled  v tis. Kč na r. 2018, 2019 a 2020

    rok 2018 Rok 2019

Rok 2020

 

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.   9 780 7 620

6 230

Daňové příjmy Daňové výnosy, místní poplatky 27 800 28 100 28 200
Nedaňové příjmy

Příjmy z poskytování služeb, nájemného,

zpětný odběr odpadů

10 700 10 600 10 400
Kapitálové příjmy např. příjmy z prodeje majetku 500 500 500
Přijaté dotace Výkon veřejné správy, opravy MZP, 2 000 2 000 2 000

 

Příjmy celkem po konsolidaci

 

41 000

41 200

 41 100

Běžné neinvestiční výdaje Běžné provozní výdaje, opravy a údržba 35 400 35 700 35 300
Kapitálové /investiční/ výdaje

Investiční výdaje

5 000 4 500 4 000

 

Výdaje celkem po konsolidaci

 

40 400

40 200

39 300

 

Saldo příjmů a výdajů

 

600

1 000

1800

- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)   2 760 2 390

2 110

Výdaje + splátky úvěrů

  celkem

  43 160 42 590

41 410

Konečný stav peněžních prostředků k 31. 12.   7 620 6 230 5 920

 

13/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí Výroční zprávu Městského úřadu Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím za rok 2016. Zpráva je přílohou zápisu.

 

14/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemků p.p.č. 578  a p.p.č. 579 oba o celkové výměře 6.336 m2 v k.ú. Kostelec nad Ohří včetně ceny za tyto pozemky v částce 316.800,-- Kč. Dále zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

 15/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu Budyně nad Ohří – kanalizace a vodovod pro komplex veřejného sportovního zařízení“ na p. p. č. 1463/1 v k.ú Budyně nad Ohří a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 16/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury České republiky o finanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravu kulturních památek v městské památkové zóně Budyně nad Ohří na rok 2017. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města do výše 410.000,- Kč + DPH z celé částky investice.

17/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje proplacení faktury č. 20160001, kterou obdrželo od pana Václava Nitky z Budyně nad Ohří.

 

18/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční dar ve výši 18 500 Kč,- panu Václavu Nitkovi za práce vykonané pro Město a Městský úřad Budyně nad Ohří.

19/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků na stavbu kanalizace v ulici Fáryho mezi Městem Budyně nad Ohří jako stavebníkem a majiteli parcel a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

20/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje provedení ankety v místní části Písty ohledně záměru výstavby malé vodní elektrárny.

 21/2017/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje finanční podporu z programu Ministerstva kultury „regenerace městských památkových zón“ ani jiných dotačních titulů poskytovaných městem Budyně nad Ohří pro rok 2017 na opravu Hlásky na st. parc. č. 72.

Všechna usnesení číslo 01/2017/ZM až 21/2017/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                    Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                   místostarosta

zapsala dne: 22.3.2017

Eva Šánová