Usnesení č. VII/2016 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.

ze dne  28.12. 2016

92/2016/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání.

93/2016/ZM

Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jana Rážková,  RNDr. Blanka Horáčková, Antonín Líbal

ověřovatele zápisu ve složení: Ivan Munzar, Václav Svoboda

94/2016/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 13, 2 omluveni.

 

95/2016/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová

 

96/2016/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 75/2016/ZM - 91/2016/ZM.  Uložené úkoly byly splněny.

97/2016/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, aby informace starosty o činnosti rady byla projednána na nejbližším zastupitelstvu města.

 

98/2016/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12  12/RM/2016 a č. 13  13/RM/2016.

 

99/2016/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č.14 14/ZM/2016.

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč

Souhrn

Příjmy Výdaje

Příjmy položkové,

35.366.298,30 XX
Příjmy dle paragrafů 11.140.000,00 XX

Běžné výdaje

 

XX 38.693.854,00

Investiční výdaje

 

XX 12.120.327,00
Mezisoučet 46.506.298,30 50.814.181,00

Financování

Zůstatek k 31.12.2015       14.606.755,91Kč

Dofinancování ze zůstatku 2015

Splátky úvěrů                          2.598.000,00

Inv.výdaje                               4.307.882,70

          

Zůstatek min.období                7.700.873,21

      .

 

Splátky úvěrů

           2.598.000,00

 

 

 

 

Rezerva výdajů ze zůstatku min.období

+7.700.873,21

Celkem: 61.113.054,21 61.113.054,21

100/2016/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej pozemku p. p. č. 279/18 v k. ú. Vrbka.

101/2016/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschvaluje prodej části pozemku č. p. 1411/1 . Doporučuje řešit dlouhodobým pronájmem a předává toto radě města.

102/2016/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje změnu kupní smlouvy na prodej synagogy Budyně nad Ohří v článku č. IV, bodu 1 a 2.

1.etapa opravy se mění z let 2016 a 2017 na 2017 a 2018.

2.etapa opravy se mění z let 2017 až 2020 na 2018 až 2021.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu k podpisu smlouvy s novými termíny oprav.

 

Všechna usnesení číslo 92/2016/ZM až 102/2016/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně n. Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                    Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                   místostarosta

ověřovatelé zápisu:    

zapsala dne: 28.12.2016  Eva Šánová