Rada města bere na vědomí

108/2011        
žádost o rybolov a toto bude řešeno v souladu s jednáním - viz zápis,

109/2011
informaci o integračním výboru ve Vrbce,

110/2011        
zprávu o studijní cestě,

111/2011        
informaci o možném umístění kříže ze hřbitova,

112/2011        
informaci o prohlídce Mšenského potoka ze zástupci Povodí a vodohospodářů a pověřuje starostu doplnění zápisu z této prohlídky - viz zápis bod 7 d),

113/2011       
informaci o Regionálním biokoridoru a možném dotačním titulu na údržbu Mšenského potoka.

Rada města schvaluje

114/2011        
program dnešního jednání rady,

115/2011        
odvezení železných klecí do šrotu,

116/2011        
prodloužení podnájmu bytu č. 3 v Ostrovní ulici č.p. 109.

Rada města neschvaluje

117/2011        
prezentaci města v německém časopise.

Rada ukládá

118/2011        
panu Bittnerovi svolání schůzky zástupců Povodí Ohře, projektantů studie a termín bude určen dle projektanta doc. Vrány v nejbližší možné době.