Rada bere na vědomí

35/2011
zprávu o výsledku soutěže za nejlepší přípravu MPZ a roce 2010,

36/2011
informaci o poskytnutí příspěvku na opravu hradeb pro rok 2011,

37/2011
návrh dodatku smlouvy a uskutečnění schůzky s firmou Bust,

38/2011
žádost na umístění atrakcí,

39/2011
informaci o seznámení s inventarizací jednotlivých účtů města - viz zápis.

Rada schvaluje

40/2011
program dnešního jednání rady,

41/2011
přidělení bytu v čp. 381 v ul. Poplužní - viz zápis

42/2011
účastníky studijní cesty pořádané Sdružením historických sídel a to p.Bittnera a p. Šifaldovou, dále rada schvaluje poskytnutí zálohy stravného kapesného - viz zápis,

43/2011
povolení zahrádky před restaurací U Zámku,

44/2011
příspěvek Konfederaci politických vězňů ČR ve výši 3 tis.Kč.,

45/2011
příspěvek TJ Viktorii ve výši 15 tis. Kč.,

46/2011
předání starého knihovního fondu z Píst k likvidaci likvidační komisí,

47/2011
převzetí nového knihovního fondu do knihovny v Pístech,

48/2011
zveřejnění záměru prodat č.p. 219 včetně pozemku v Budyni n.Ohří,

49/2011
proplacení pohonných hmot panu Zunovi z Píst za provoz traktorem v době povodně 16.1.2011,

50/2011
tři nájemní smlouvy s ČT ve věci natáčení filmu Cizinec a krásná paní,

Rada neschvaluje

51/2011
pořízení katalogů volného času.

Rada vydává opatření

52/2011
provádět kontrolu na jednotlivých účtech města ve zkrácených intervalech, tj. 1x za čtvrt roku.