Rada bere na vědomí:

Us.č.
39/2009
výsledek auditu hospodaření města za rok 2008 - bez nedostatků,

40/2009
žádost z Kostelce na opravu cesty,

41/2009
informaci o souteži Regenerace MPZ a MPR.

Rada schvaluje:

42/2009
program dnešního jednání rady

43/2009
přidělení bytu č. 6 v čp. 378 v Poplužní ulici v tomto pořadí: p.Jakubík, p.Krhounková, p. Matějková,

44/2009
zveřejnění záměru pronajmout p.č. 359/1 v lokalitě pod hradem v Budyni,

45/2009
bezplatný pronájem ŠJ zaměstnankyni na ŠJ na 11. a 17. 4. 2009

46/2009
pokácení jedné lípy ve Školské ulici,

47/2009
finanční příspěvek na dopravu dětí do tábora v Lubenci,

48/2009
mandátní smlouvu s městem Libochovice, obcí Chotěšov a obcí Žabovřesky na zajištění hasičských zásahů - viz zápis,

49/2009
tříměsíční návštěvu v bytě č. 1 v čp. 378,

50/2009
příspěvek ve výši 1000,- Kč Konfederaci politických vězňů Litoměřice,

51/2009
prezentaci města v knize Lounsko a Dolní Poohří - viz zápis,

52/2009
jmenování knihovnicí Píst paní Karolínu Frgalovou,

53/2009
bezplatný pronájem hradu skupině historického šermu LEPUS,

54/2009
účastníky studijní cesty pořádané Sdružením historických sídel a to p.Bittnera a p. Šifaldovou (1.5.-9.5.2009), dále rada schvaluje poskytnutí zálohy stravného a kapesného - viz zápis,

55/2009
zřízení a zařízení společenské místnosti v přízemí budovy čp. 78 v Budyni n.O. pro potřeby občanských sdružení,

56/2009
komisi pro výběr dodavatele „Zalesnění Kostelec n.Ohří" dle LHP,

57/2009
záměr města pronajmout dům čp. 186 v Budyni nad Ohří,

58/2009
návrh ředitelky ZŠ na vyplácení mimořádné odměny z dotace na rozvojový program.

Rada neschvaluje:

59/2009
koupi automatizovaného externího defibrilátoru,

60/2009
neinvestiční příspěvek na žáky navštěvující ZŠ v Libochovicích.

Rada ukládá:

61/2009
p. Bittnerovi zajistit schůzku se zástupcem firmy BEC ve věci ceny lístků za odvoz popele v termínu - do příštího jednání rady.