Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  05/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

 

ze dne  8.03.2021 

 

 

Rada bere na vědomí:

047/2021/RM - kontrolu usnesení č. 023/2021/RM, 032-046/2021/RM

048/2021/RM -  informaci o návrhu prodeje pozemku 822/4 a doporučuje zastupitelstvu prodej

                        tohoto pozemku

049/2021/RM - informaci o projevení zájmu o koupi či pronájem komerčního prostoru a tento

                        prostor nevytipovala.

050/2021/RM - výzvu k akci Hodina Země 2021

051/2021/RM - informaci o připojení se ke kampani  Vlajka pro Tibet

052/2021/RM - informaci o projektu „Přístavba pavilonu, vstupu a šaten k budově ZŠ č.p.196 

                          Školská ul. Budyně nad Ohří“

           

 

Rada schvaluje:

053/2021/RM - prodloužení splátek do 26.3.2021 nájemníku v domě č.p. 345 č.bytu 1

054/2021/RM - prodloužení smlouvy na dobu 3 měsíců a to těm nájemníkům, kteří mají

                        uhrazený dluh  do konce února.

055/2021/RM – zveřejnění záměru o prodeji parcely č. 822/4 v k.p. Břežany 

056/2021/RM - pronájem pozemkových parcel 512/5 a 512/6 orná půda v k.ú. Budyně nad Ohří

o velikosti 806 m2 za účelem uskladnění dřeva na dobu určitou do 31.12.2023 za cenu  dle ceníku 0,20 Kč/m2.

057/2021/RM - zveřejnění záměru města o pronájmu části p.p.č. 101/12 ostatní plocha v k.ú.

                          Budyně nad Ohří mezi domy 365 a 345 o velikosti cca 2 m2.

058 /2021/RM - poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku Brozany ve výši 7.500,-

                        Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

059/2021/RM - poskytnutí individuální dotace TJ Viktorie Budyně nad Ohří  ve výši 20 000,00

                        Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

060 /2021/RM- rozpočtové opatření č. RO/2021/001 jedná se o  přesun 27.500,00 Kč   z § 6409

                        pol. 5901  org. 0100 na:

§ 1039 pol. 5222 org. 0100 -7.500,00 Kč PD 1/2021 Myslivecký spolek Brozany 

§ 3419 pol. 5222 org. 0100 - 20.000,00 Kč PD 2/2021 TJ Viktorie Budyně nad Ohří 

061 /2021/RM – nákup reklamní plochy na projekt „Sociálního automobilu“ na vozidle Dacia

Dokker na pravé straně číslo C 73x17 v hodnotě 10.000,00 Kč + DPH na 4 roky ode dne předání vozidla.

 

Rada ukládá:

 

 

 

   

Rada neschvaluje:

062 /2021/RM - upoutávku na zveřejnění výsledků dotazníku spokojenosti se životem na

budyňsku, spolku Občané pro lepší budyňsko, s ohledem na jejich neobjektivní zhodnocení dotazníku.

 

 

 

Usnesení číslo 047 až 062 /RM/2021 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

zapsala dne: 8.03.2021

Alena Strossová