Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  04/2021  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  22.02.2021 

 

 

Rada bere na vědomí:

032/2021/RM -  kontrolu usnesení 024-031/2021/RM

033/2021/RM - informaci předsedkyně komise sociálně zdravotní p.Doušové o stavu odběru elektřiny p. Květoňové

034/2021/RM - informaci o stavu jednání o opravě sokolovny s představiteli ČOS Praha

 

Rada schvaluje:

35/2021/RM -  prodloužení dlouhodobé návštěvy v bytě č. 9 p. Navrátilovi na 1 rok do 22.2.2022.

36/2021/RM -  zrušení Ceníku Rady  č. 1/2021 o určení nájemného z pozemků ve vlastnictví města        

37/2021/RM -  Ceník Rady č. 2/2021 o určení nájemného z pozemků ve vlastnictví města   

38/2021/RM -  pronájem části pozemku 97/2 dle geometrického plánu (neschváleného)  70m2 na

                         dobu 5 let za cenu 1,00 Kč za 1m2          

39/2021/RM -  odložení bodu č. 6 Žádost o koupi pozemku č.p. 822/1 k.ú. Břežany na příští jednání 

                         rady

40/2021/RM - odložit  bod č. 7 Žádost o proplacení dopravního značení za vyhr.park.místo pro tělesně

                        postiženého na příští jednání rady

41/2021/RM - přihlášení 2 účastníků na studijní cestu SHSČMS místostarostu Ing. Kindla a vedoucí 

                       správního odboru p. Hojzanovou  

Rada ukládá:

 42/2021/RM - zveřejnění  záměru  o pronájmu pozemku p.č.356/1 v k.ú. Budyně nad Ohří

 43/2021/RM - vedení města, aby prošetřil prodej pozemku p.č.1480/19 s  Lesy ČR v souvislosti

                         územním plánem

 44/2021/RM  -  Ing. Kindlovi prověřit možnost prodeje pozemku 822/1, který byl bezplatně převeden

                         od státního pozemkového úřadu  Městu Budyně nad Ohří.

45/2021/RM -  Ing. Kindlovi  a předsedkyni komise sociálně zdravotní p.Doušové  navrhnout 

                         zásadní pravidla problematiky parkovacích míst tělesně  postižených občanů.

 

Rada neschvaluje:

46/2021/RM - neschvaluje prodej pozemku p.č. 356/1 v k.ú. Budyně nad Ohří

 

Usnesení číslo 032   až 046 /RM/2021 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

zapsala dne: 22.02.2021

Alena Strossová