Zastupitelstvo obce je voleno z řad občanů obce v komunálních volbách.

 

Zvolení členové zastupitelstva:

 
Ing. Medáček Petr, CSc. MBA - starosta
Bittner Josef - místostarosta
Doušová Milena
Ing. Kindl Petr
RNDr. Horáčková Blanka
MuDr. Rážková Jana
PharmDr. Kodlová Ivana
Prasátko František
Munzar Ivan
Svoboda Václav
MuDr. Medonos Jan
Šifalda Miloš
Stross Jiří
Štrencl Jindřich
Líbal Antonín


Zastupitelstvo rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon, volí ze svého středu starostu, místostarostu a další členy rady obce, zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potreby, může v částech obce zřizovat osadní výbory, jeho pravomoc je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znení, je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce. Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby; v obcích, v nichž se volí rada obce, se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. Podrobnosti o jednání zastupitelstva jsou upraveny jednacím řádem.