50/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Michal Vogel, Bc. RNDr. Blanka Horáčková, Ladislava Rážková
a ověřovatele zápisu ve složení: Bc. Veronika Wipplerová, Antonín Líbal

 

51/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 11, 4 omluveni.
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová.

 

52/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 30/2016/ZM - 49/2016/ZM. Uložené úkoly byly splněny.

 

53/2016/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady za období od 20.6.2016 do 19.9.2016.

 

54/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu za I. pololetí 2016 tj. k 30.6.2016.

 

55/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neinvestiční dotaci organizaci TJ Viktorie Budyně nad Ohří ve výši 20.000,-- Kč a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

56/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opětovné vložení finančních prostředků do Komerční banky na krátkodobý termínovaný vklad 12 měsíců, v částce zůstatku ukončeného termínovaného vkladu včetně připsaných úroků a aktuální úrokové sazbě ke dni založení.

 

57/2016/ZM
Zastupitelstvo města souhlasí s výstavbou sportoviště s umělým povrchem v areálu TJ Viktorie Budyně nad Ohří v časovém horizontu r. 2017 s tím, že sportoviště bude určeno i veřejnosti.

 

58/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej synagogy za cenu 250.000,- Kč za předpokladu, že opravy budou probíhat v časovém harmonogramu uvedeném v návrhu smlouvy. Jedná se o budovu synagogy včetně pozemku pod ní. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. Zastupitelstvo města pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 

59/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Darovací smlouvu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

60/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje cenu pozemku za 50 Kč za 1m2, tj. 1000,-- Kč za 20 m2.

 

61/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s firmou NEXT a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

62/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje převzetí pozemků č. 367/1, 3 a 4 do majetku města.

 

63/2016/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku o velikosti 993 m2.

 

64/2016/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku za cenu Kč 3500,- Kč.

 

65/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtové opatření č.6 6/RM/2016 a č. 7 7/RM/2016 schválené radou města.

 

66/2016/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č.8 8/ZM/2016 dle přiloženého rozpisu a rekapitulace. Rozpis rozpočtového opatření bude přílohou zápisu. Rekapitulace ve výši 58.617.777,21 Kč bude součástí zápisu.

 

67/2016/ZM
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o připravovaných a realizovaných dotačních titulech.