USZ/1/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu 15 členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Listiny prokazující složení slibu jsou přiloženy k zápisu.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/2/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu a to p. Václava Svobodu a p. Miloše Šifaldu a zapisovatelku pí Markétu Šifaldovou.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/3/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou a mandátní komisi ve složení Bc.Michal Vogel, pí Milena Doušová a p. Jiří Hubáček.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/4/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volební komisi ve složení Bc.Veronika Tajovská, RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Jana Rážková.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/5/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o usnášeníschopnosti zastupitelstva, neboť je přítomno 15 zastupitelů.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/6/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního ustavujícího zasedání a doplňuje o body:
  • Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 4 územně plánovací dokumentace
  • Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří
  • Rozpočtové opatření číslo 3 – navýšení rozpočtu na financování akce Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří

Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/7/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro příští volební období 2014-2018 jednoho zastupitele pro výkon funkce neuvolněného místostarosty města.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/8/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje způsob provedení volby starosty, místostarosty a členů rady a předsedů výborů a členů výborů a to - volbu aklamací.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/9/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo starostou města Budyně nad Ohří
pana Ing. Petra Medáčka, CSc., MBA, nar. 8. 3. 1958.
Výsledek hlasování:          pro – 13               proti – 0               zdržel se - 2

 

USZ/10/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo místostarostou města Budyně nad Ohří pana Ing. Petra Kindla, nar. 22. 7. 1964.
Výsledek hlasování:          pro – 14               proti – 0               zdržel se - 1

 

USZ/11/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo členy rady města:
  • pana Václava Svobodu,        výsledek hlasování: pro – 15     proti – 0     zdržel se - 0
  • pana MUDr. Jana Medonose, výsledek hlasování: pro – 15     proti – 0     zdržel se - 0
  • pana Ivana Munzara,             výsledek hlasování: pro – 15     proti – 0     zdržel se - 0

 

USZ/12/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschválilo navržený počet členů finančního výboru a to 3.
Výsledek hlasování:          pro – 2                proti – 12              zdržel se - 1

 

USZ/13/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří neschválilo navržený počet členů kontrolního výboru a to 3.
Výsledek hlasování:          pro – 2                proti – 12              zdržel se - 1

 

USZ/14/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo počet členů finančního výboru a to 5.
Výsledek hlasování:          pro – 13               proti – 0               zdržel se - 2

 

USZ/15/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo počet členů kontrolního výboru a to 5.
Výsledek hlasování:          pro – 13               proti – 0               zdržel se - 2

 

USZ/16/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo počet členů integračního výboru a to 8.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/17/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou finančního výboru pana Bc. Michala Vogela.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/18/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Václav Krpeše.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/19/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou integračního výboru paní Milenu Doušovou.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/20/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo, aby předseda integračního a finančního výboru byl stálým členem rady města s hlasem poradním.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/21/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří odkládá usnesení ve věci zvolení členů finančního výboru, kontrolního výboru a integračního výboru do příštího jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/22/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění dle přílohy č. 1 a to v souladu s navrženou „Tabulkou B) - Návrh na měsíční odměny a příplatky za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva". Schválené odměny specifikované v tabulce B) tvoří nedílnou přílohu zápisu. Rovněž Tabulka A) je nedílnou přílohou zápisu. Tyto odměny se budou poskytovat od 11. 11. 2014.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/23/2014/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny číslo 4 územně plánovací dokumentace zůstává i nadále Ing. Petr Medáček, CSc., MBA – starosta města.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/24/2014/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy č. 14214354 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na akci „Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří", výše podpory- dotace pro město Budyně nad Ohří činí 106.803,00 Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0

 

USZ/25/2014/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3 a to navýšení příjmů o dotaci na akci Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří o to o částku 1,922.460,00 Kč + navýšení příjmů o 528.086,00 z ostatních příjmů města (celkem 2,450.546,00 Kč) a navýšení výdajů na citovanou akci o částku 2,450.546,00 Kč – rozpis tohoto opatření je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování:          pro – 15               proti – 0               zdržel se - 0