37/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jindřich Štrencl, p. Jiří Stross a p. Milena Doušová a ověřovatele zápisu ve složení: p. Miloš Šifalda a Ing.Petr Kindl.

 

38/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

39/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje provedení kontroly usnesení z předcházejících zasedání a to č. 24/2012/ZM až 36/2012/ZM.

 

40/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 26. 7. 2012 do 17. 9. 2012.

 

41/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 1. pololetí 2012.

 

42/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 2.Rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu v příjmech i ve výdajích včetně financování o 1000 tis. Kč – viz níže uvedená rekapitulace:

 

 

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

 

22.818,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.597,00

XX

Běžné výdaje

 

XX

35.038,00

 

Investiční výdaje

 

XX

927,00

Mezisoučet

33.415,00

35.965,00

Financování

 

Dofinancování ze zůstatku r.2011           4.000,00

 

 

Úvěry           1.450,00

Celkem:

37.415,00

37.415,00

 

43/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje příspěvek TJ Viktorii Budyně nad Ohří ve výši 30.000,- Kč.

 

44/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na valné hromady všech obchodních společností v nichž má obec majetkovou účast, které budou konány v období od roku 9/2012 do 11/2014 pana Ing. Petra Medáčka, CSc., MBA, nar. 8.3.1958, bytem Zahradní č.p.341, Budyně nad Ohří, 411 18.
Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

 

45/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření smlouvy směnné na poz.p.č. 365/4 o výměře 42 m2 –ost.plocha a 363/3 o výměře 67 m2 – orná půda, vše k.ú. Písty, za vzájemně dohodnutou cenu 840,- Kč.

 

46/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-4001273/30 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV na akci NN rekonstrukce - Slánská ul. Budyně nad Ohří včetně ceny ve výši 44.000,- Kč bez DPH.

 

47/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč Nadaci historické a kulturní dědictví na příspěvky na fasády v městské památkové zóně.

 

48/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu hradeb vodního hradu na rok 2013. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast ve výši 50% celkových nákladů.

 

49/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo vyhlášení záměru města provést revizi stávajícího platného územního plánu vydaného dne 12.5.2008.
V tomto záměru budou vyzváni občané a majitelé nemovitostí v k.ú. Budyně nad Ohří, Břežany nad Ohří, Kostelec nad Ohří, Vrbky, Píst, Roudníčku a Nížeboh, aby v termínu do 30.11.2013 předkládali své požadavky a podněty ke Změně územního plánu našeho města a přidružených sídel.
Po uplynutí tohoto termínu, tj. po 30.11.2013 pak bude zahájena Změna územního plánu, která potrvá, dle rozsahu, minimálně 12 měsíců.