65/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Marie Čížková, Oldřich Káně a Ing.Petr Kindl a  ověřovatele zápisu ve složení: Marie Jelínková a RNDr. Blanka Horáčková.

66/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15. Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

67/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání - čísla usnesení č. 47/2010/ZM-64/2010/ZM. Úkol č. 56/2010/ZM byl splněn. (vyhláška zveřejněna - Opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu).

68/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 30. 7. do 11. 10. 2010 a zprávu kontrolní komise přednesenou Ing.Kindlem.

69/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4008151/S002 s ČEZ Distribuce na p.55/1 Nížebohy.

70/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4 a 5  a tím navýšení rozpočtu včetně financování na částku 43.951,40 tis.Kč, tj. navýšení o 2.319,10 tis.Kč  - viz níže uvedená tabulka:

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

26.599,40

XX

Příjmy dle paragrafů

10.992,00

XX

Běžné výdaje

XX

35.410,00

Investiční výdaje

XX

5.381,40

Mezisoučet

37.591,40

40.791,40

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2009 a z úvěrů (4.400,- a 1.960,-)         6.360,00

Úvěry (1.200,- a 1.960,-) 3.160,00

Celkem:

43.951,40

43.951,40

71/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely určené ke stavbě řadového domu - číslo parcely 612/140 o výměře 332 m2 paní A. Nové formou „Kupní smlouvy" za kupní cenu v místě obvyklou stanovenou usnesením č. 77/2004/ZM z 18.10. 2004. Zákonná lhůta pro zveřejnění byla naplněna 20. 9. 2010, zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

72/2010/ZM
Změna číslo 1 Územního plánu

A)   Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Budyně nad Ohří včetně odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Budyně nad Ohří.

B)   Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55 stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 zákona č. 500/2004 Sb.,  správní řád, v platném znění ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění  vydává Změnu č.1 Územního plánu  Budyně nad Ohří.

Tato Změna č.1 Územního plánu se vydává v souladu  s ustanovení §54     odst. 2 stavebního zákona po ověření, že není v rozporu s politikou   územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou        krajem         nebo výsledkem    řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

C)   Opatření obecné povahy Změny č.1 Územního plánu Budyně nad Ohří bude v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámeno veřejnou vyhláškou. Vydání této veřejné vyhlášky zajistí starosta města.

73/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje pro hospodaření obce zřízení rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2011 tomto znění:

Měsíční provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do výše 1/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období.  Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů.

Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro zahájené  investiční akce. V případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na zastupitelstvu.

Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2011, nejdéle však do konce března 2011.

74/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu hradeb vodního hradu  na rok 2011.

75/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti města na SFŽP na revitalizaci zeleně v místní části Vrbka z operačního programu EU.

76/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje převzetí daru a to Pamětní desky prof. Josefa Kepky na domě čp. 328 v Budyni nad Ohří a pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

77/2010/ZM
Zastupitelstvo města revokuje usnesení číslo 58/2010/ZM týkající se darovacích smluv v souvislosti s FVE.

78/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančního daru a text darovací smluvy č. DS001/2010 od společností (Ekoend s.r.o.-dárce, spol. Gibraltar SE-vedlejší účastník) zajišťujících fotovoltaickou elektrárnu v Nížebohách a to takto:

a)      částku 2.000.000,- Kč ve lhůtě do 10-ti pracovních dní po nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž jménem dárce poskytne tuto částku vedlejší účastník;

b)     částku 1.000.000,- Kč ve lhůtě do 10-ti pracovních dní po nabytí účinnosti této smlouvy;

c)      částku 7.000.000,- Kč v sedmi  po sobě jdoucích měsíčních splátkách po 1.000.000,- Kč splatných vždy k poslednímu dni v měsíci, přičemž první splátka je splatná k poslednímu dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž tato smlouva nabude účinnosti.