11/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Marie Jelínková, Milena Doušová a Oldřich Káně  a ověřovatele zápisu ve složení: Miloš Šifalda, MUDr. Medonos.

12/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14  a  1  omluven. Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

13/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání - čísla usnesení č. 1/2010/ZM-10/2010/ZM.

14/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložení zprávy starosty o činnosti rady (od 30.12.2009 do 25.3.2010).

15/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání.

16/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Finančního výboru. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání.

17/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání.

18/2010/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o hospodaření města za rok 2009.

19/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje „Jednací řád Rady obcí" a členem rady schvaluje starostu města Ing. P. Medáčka.

20/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Budyně nad Ohří na rok 2010 ve výši 39.527,30 tis. Kč v příjmech i ve výdajích včetně financování dle níže uvedené rekapitulace a  v těchto  závazných ukazatelích:

  • Příjmy - viz příloha číslo 1
  • Výdaje - viz příloha číslo 2
  • Financování - viz příloha číslo 3

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč pro rok 2010

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

24.375,30

XX

Příjmy dle paragrafů

10.092,00

XX

Běžné výdaje

XX

32.367,30

Investiční výdaje

XX

4.000,00

Mezisoučet

34.467,30

36.367,30

Financování

Dofinancování ze zůstatku r.2009 a z úvěru  (3.100,- a 1.960,-)

5.060,00

Úvěry     (1.200,- a 1.960,-) 3.160,00

Celkem:

39.527,30

39.527,30

  • Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010.
  • Zastupitelstvo města schvaluje vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své kompetenci tyto rozpočtové změny: - - technické úpravy rozpočtu (tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) a - přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření po projednání v Radě města Budyně nad Ohří.
  • Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Sociálního fondu města ve výši 460,77 tis. Kč - viz tabulka:

Rozpočet Sociální fondu města Budyně nad Ohří na rok 2010

Sociální fond

V tis.Kč

pozn.

Stav fondu k 1.1.2010

75,77

Základní příděl dle Statutu Sociálního fondu ze dne 28.8.2009

385,00

Ostatní zdroje fondu

0

Celkem

460,77

Použití fondu dle platných

Pravidel použití Sociálního fondu města

400,00

Zůstatek fondu

60,77

Celkem

460,77

21/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2011,2012 a 2013 v níže uvedeném rozsahu:

Město Budyně nad Ohří - rozpočtový výhled v tis. Kč na r. 2011, 2012, 2013

Č.ř.
rok 2011

rok 2012

Rok 2013

A


Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.

3800

2960

2260

P1

Třída 1

Daňové příjmy

22000

23000

23000

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy

10000

10000

10500

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy (platba za kabel.televizi, prodej parcel)

500

500

1000

P4

Třída 4

Přijaté dotace (hradby, rybník, ostatní)

4000

5000

5000

Pc

Příjmy celkem po konsolidaci


40300

41460

41760

P5

- úvěry pol. 8113,

-

P6

- úvěry pol. 8123

P8

dluhopisy - pol.8111

-

P9

dluhopisy - pol.8121

-

P10

ostatní

-

Pf

P5ažP10

Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita

P

Pc+Pf

Konsolidované příjmy celkem


40300

41460

41760

V1

Třída 5

Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210

32000

32500

32500

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220

4500

5500

6000

Vc

V1+V2

Výdaje celkem po konsolidaci

36500

38000

38500

V4

- splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)

-

V5

- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)

1200

1200

1200

V7

- dluhopisy - 8112

-

-

V8

- dlouhodobé dluhopisy - 8122

-

-

V9

- ostatní

-

-

Vf

V4-V9

Splátky celkem

1200

1200

1200

V

Vc+Vf

Konsolidované výdaje celkem


37700

39200

39700

D

P-V

Hotovost běžného roku k 31. 12.

2600

2260

2060

22/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej st. parcely 407/2 o výměře 30 m2 v k.ú. Budyně nad Ohří p. Bittnerovi v ceně 15,- Kč za m2  a zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

23/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.  na p.č. 595 a 622 v k.ú. Roudníček v rozsahu cca 11m a 4 m a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

24/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkových parcel: st.p. č. 28/1 o výměře 333 m2  v k.ú. Kostelec nad Ohří a st.p.č. 621 o výměře 660 m2  manželům Lahovským. Vzhledem k tomu, že na shora uvedené pozemky byla v roce 1976 uzavřena Dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku mezi MNV a manželi Lahovskými, která nebyla nabyvateli podána na katastru nemovitostí k zápisu, schvaluje zastupitelstvo prodej těchto pozemků za 1,- Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

25/2010/ZM
Zastupitelstvo města  revokuje usnesení č. 73/2009/ZM. ( o koupi p.č. 697/36 v k.ú. Budyně nad Ohří a ceně za pozemek)

26/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje koupi p.č. 697/36 v k.ú. Budyně nad Ohří - ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře 623 m2 za cenu dle předloženého znaleckého posudku, tj. za 2.670,-Kč a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

27/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje změnu katastrální hranice v k.ú. Písty a k.ú. Nové Dvory. Při pozemkové úpravě dochází ke zvětšení katastrálního území Písty a to parcely č. 108 o 3m2 a u parcely č. 145 o 16m2.

28/2010/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast k přidělené dotaci z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací pro rok 2010 ve výši 400 tis. Kč na opravu hradeb.

29/2010/ZM
Zastupitelstvo města  po projednání schvaluje Zadání změny číslo 1 územního plánu Budyně nad Ohří dle §47 odst.5 zákona č.183/2006Sb. stavebního zákona.

30/2010/ZM
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  Zadání změny číslo 2 územního plánu Budyně nad Ohří dle §47 odst.5 zákona č.183/2006Sb. stavebního zákona.

31/2010/ZM
A)   Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí aktuální stav informatizace městského úřadu. Městský úřad Budyně nad Ohří využívá informační systém MUNIS pro vedení agend úřadu.

B)   Zastupitelstvo města vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické spisové služby MUNIS prostřednictvím ORP Roudnice nad Labem v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích vyhlášené dne 27.10.2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na vlastních technických prostředcích obce.

C)   Zastupitelstvo města pověřuje starostu sdělením tohoto usnesení příslušné obci s rozšířenou působností a zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy podávat.