Usnesení z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ nad Ohří IV/2009 ze dne 23. 11.  2009

66/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání  schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloš Šifalda, Václav Svoboda a Marie Jelínková a ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr Kindl a Oldřich Káně.

67/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

68/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 51 - 65/2009/ZM.

69/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí podání zprávy starosty o činnosti rady z období od 25.8.2009 do 23.11.2009.

70/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí hospodaření města k 30.9.2009.

71/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo III., tj. navýšení rozpočtu příjmů včetně financování na 49.815,50 tis. Kč, navýšení výdajů včetně financování na 49.815,50 tis. Kč - viz přiložená rekapitulace. Nárůst oproti předcházejícímu rozpočtovému opatření je +7,765.600,- Kč.

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

31.495,70

XX

Příjmy dle paragrafů

11.036,00

XX

Běžné výdaje

XX

31.193,60

Investiční výdaje

XX

14.624,00

Mezisoučet

42.531,70

45.817,60

Financování

financování zůstatkem BÚ 2008         7.283,80

Úvěry            3.997,90

Celkem:

49.815,50

49.815,50

72/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 344/1 v k.ú. Budyně nad Ohří o výměře 229 m2 panu Karlu Saurovi za cenu 12,70 Kč/m2, tj. celkem za 2.908,30 Kč po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění a po uskutečnění prodeje pozemkové parcely od rodiny Saurových p.č. 697/36 - místní komunikace o výměře 623 m2 za cenu 12,70 Kč/m2 - viz usnesení č. 73/2009/ZM. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

73/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemkové parcely č. 697/36 - místní komunikace o výměře 623 m2 za cenu 12,70 Kč/m2 od rodiny Saurových, tj. celkem za 7.912,10 Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

74/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely č. 612/140 o výměře 332 m2 panu Petru Zlámalovi formou „Kupní smlouvy" za kupní cenu v místě obvyklou stanovenou usnesením č. 77/2004/ZM z 18.10. 2004. Zákonná lhůta pro zveřejnění byla naplněna 21. 6. 2009, zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

75/2009/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu ŽP „Zlepšování stavu přírody a krajiny" na projekt: Zprůtočnění slepého ramene vodního toku řeky Ohře u obce Písty. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast města na tomto projektu.

76/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku s platností od 1.1.2010.