Usnesení z veřejného zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ nad Ohří II/2009 ze dne 29. 5.  2009

39/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání (rozšíření o bod- 1.rozpočtové opatření) a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: Oldřich Káně, Ing.Petr Kindl a Marie Čížková, a ověřovatele zápisu ve složení: RNDr. B. Horáčková a Ivan Munzar.

40/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15. Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

41/2009/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva č. 1 - 38/2009/ZM.

42/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání zprávy starosty o činnosti rady na příštím zasedání zastupitelstva.

43/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo I., tj. navýšení rozpočtu o 600 tis. Kč, celkové příjmy jsou tedy rozpočtovány shodně s výdaji ve výši 38.528 tis. Kč včetně financování - viz přiložená rekapitulace.

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

24.693,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.625,00

XX

Běžné výdaje

XX

29.428,00

Investiční výdaje

XX

8.000,00

Mezisoučet

35.318,00

37.428,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2008         3.210,00

Úvěry                                                 1.100,00

Celkem:

38.528,00

38.528,00

45/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje  závěrečný účet města za rok 2008 dle § 84 odst. 2) písm. c) zákona o obcích a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 - bez nedostatků a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2008, a to bez výhrad.

46/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemkové parcely určené ke stavbě řadového domu - číslo parcely 612/132 o výměře 271 m2 panu Jiřímu Doušovi z Libochovice formou „Kupní smlouvy" za kupní cenu v místě obvyklou stanovenou usnesením č. 77/2004/ZM z 18.10. 2004. Zákonná lhůta pro zveřejnění byla naplněna 31. 1. 2009, zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

47/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast  na akci: „Odbahnění a  oprava rybníku v Budyni nad Ohří" v min. výši 416.160,- Kč, tato spoluúčast je v souladu s přidělenou dotací z Programu Optimalizace vodního režimu krajiny jež činí 2,778.396,- Kč. (2,624.041,- Kč z FS + 154.355,- Kč z FKSP)

48/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast pro rok 2009 na akci: „Oprava válečného hrobu obětí 2.světové války" ve výši min.16.000,- Kč v souladu s přidělenou dotací od Ministerstva obrany, která je ve výši 62 tis. Kč.

49/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny číslo 2 územního plánu Budyně nad Ohří pro lokalitu ve východní části k.ú. Nížeboh .

50/2009/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu se smlouvou o poskytnutí návratné výpomoci ze dne 29.6.1999  s MMR ČR  podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, navrácení bezúročné půjčky ve výši 1,200.000,- Kč ze samostatného účtu  Fondu rozvoje bydlení.