Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. IV/2020 z veřejného zasedání

 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.

ze dne  07.12.2020

Přílohy:

RO 2020 012 schválené - Rozpočet příjmy

RO 2020 012 schválené - Rozpočet výdaje

Rozpočet 2021 - Rozpočet příjmy

Rozpočet 2021 - Rozpočet výdaje

 

 

 

81/2020/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

 

82/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení: 

Jaroslav Prošek, Jindřich Štrencl, Ladislava Rážková

ověřovatele zápisu ve složení:

RNDr. Blanka Horáčková, MUDr. Rážková

 

83/2020/ZM

Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou  paní Eva Šánová               

 

84/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných  11   , omluveni   3 , 

 

85/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Odročuje na příští jednání zastupitelstva bod 76/2020/ZM – pravidla o nakládání s odpady.

 

86/2020/ZM

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od 6.9.2020 – 7.12.2020.

 

87/2020/RM

Zastupitelstvo města schvaluje tříminutovou přestávku.

 

 

 

 

 

88/2020/RM

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části  st. p . č. 231 – zast. plocha a nádvoří a část p. p .č. 15/1 – zahrada, v k. ú. Budyni nad Ohří  o velikosti cca 170 m2.

 

89/2020/RM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou prodejní cenu za

p .p. č. 26/16 a 26/17 v  k .ú. Kostelec nad Ohří nad Ohří , celková výměra obou pozemků je 148 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 1m je 50Kč vč. DPH. Tak, že  celková částka za pozemky je 7.400,-- Kč vč. DPH.

 

 

90/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej pozemků  p. č. 26/16 a 26/17 – neplodná půda, ostatní plocha , k. ú. Kostelec nad Ohří o celkové výměře 148 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

91/2020/RM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navrhovanou kupní cenu za p. p. č. 26/19 zahrada v  k .ú. Kostelec nad Ohří nad Ohří o  výměře  138 m2. Navržená cena v místě obvyklá  za 1m je 50Kč vč. DPH. Tak, že  celková částka pozemku je 6.900,-- Kč vč. DPH.

 

92/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odkup pozemku  p .č. 26/19 zahrada, v  k. ú. Kostelec nad Ohří o celkové výměře 138 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

93/2020/RM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje navýšení částky na financování tělocvičny v Budyni nad Ohří z důvodu přeprojektování tepelného zdroje, pořízení nově vyprojektovaných tepelných zářičů, úpravy interiérových povrchů a pořízení kamerového systému o částku 810.000,- Kč  na účet TJ Sokola Budyně n. O. Přeprojektování otopné soustavy bylo vyvoláno požadavky Krajské hygienické správy. Vyprojektovaná otopná soustava nesplňovala podmínky hygieny s ohledem na hlučnost zařízení. 

 

94/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí hospodaření města k 30.9.2020.

 

 

 

95/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. RO/2020/0010 a RO/2020/011 schválená radou města.

 

96/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. RO/2020/012  dle níže uvedené rekapitulace a jejích příloh.

Schválené  rozpočtové opatření č. RO/2020/012

 

Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč

Příjmy

Výdaje

Příjmy daňové

32 699 846,00

X

Příjmy nedaňové

10 521 500,00

X

Příjmy Kapitálové

120 000,00

X

Přijaté transfery

10 195 342,39

X

Běžné výdaje

X

43 307 942,50

Kapitálové výdaje /investiční/

X

24 878 629,85

Rozpočet příjmy/výdaje

53 536 688,39

68 186 572,35

Financování- zůstatek k 31.12.2019  33.248.647,50 Kč

 

 

splátka úvěrů

2 883 605,00

2 883 605,00

mimořádná spl.úvěru

1 082 600,00

1 082 600,00

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období

14 649 883,96

 

mezisoučet

72 152 777,35

72 152 777,35

vratka termínovaných vkladů

16 000 000,00

16 000 000,00

Nepoužitý zůstatek min.období

14 622 558,54

14 622 558,54

Nepoužitý zůstatek min.období (včetně term.vkladu)

30 622 558,54

30 622 558,54

Celkem

102 775 335,89

102 775 335,89

Přílohy:

tabulka č.1 Rozpočetpříjmy

tabulka č.2 Rozpočetvýdaje

 

97/2020/ZM

Zastupitelstvo  města Budyně nad Ohří schvaluje  rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2021 včetně závazných ukazatelů v předloženém znění: Rekapitulace, která je součásti usnesení a tabulky č.1 rozpočet příjmy a tabulky č. 2 rozpočet výdaje, které jsou přílohou usnesení.

 

Schválený rozpočet Města Budyně nad Ohří na rok 2021 Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč

 

Příjmy

Výdaje

Příjmy daňové

33 718 000,00

X

Příjmy nedaňové

10 055 000,00

X

Příjmy Kapitálové

120 000,00

X

Přijaté transfery

10 415 410,00

X

Běžné výdaje

X

41 784 000,00

Kapitálové výdaje /investiční/

X

29 180 000,00

Rozpočet příjmy a výdaje

54 308 410,00

70 964 000,00

Financování-předpokládaný zůstatek k 31.12.2020  42.000 tis.Kč

 

 

splátka úvěrů pol 8124

-2 035 969,00

 

dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období

18 691 559,00

 

Celkem rozpočet včetně financování

70 964 000,00

70 964 000,00

Nepoužitý zůstatek min.období (předpoklad)

23 308 441,00

 

Přílohy:

tabulka č. 1 Rozpočet příjmy

tabulka č. 2 Rozpočet výdaje

 

 

 

 

98/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetenci radě města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

1.     Provádění rozpočtových opatření schválených příspěvků, dotací na základě

          zákona č.250/2000Sb. a darů třetím osobám do výše schváleného   

          rozpočtu.(§ 6409, pol. 5901, org. 0100)

2.     Zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů spolufinancovaných z dotací.  

     Finanční částky nad  1.000.000,00 Kč s předchozí konzultací zastupitelů   

     per-rollam.

3.     Změna rozpočtových  příjmů a úprava příjmů dotací podle skutečné výše dotace.

4.     Úprava rozpočtu v návaznosti na výpočet daně z příjmů právnických osob za obec a daně z přidané hodnoty.

5.     Realizovat výdaje plynoucí z vyhlášení nouzového stavu – krizová opatření města.

Rozpočtová opatření dle bodu 2-5 v případě bezodkladné změny v období mezi zasedáními zastupitelstva.

Usnesení rady musí obsahovat číslování rozpočtových opatření schválených v kompetenci rady. Schválená rozpočtová opatření radou města budou předložena na nejbližším jednání zastupitelstva města.

Toto usnesení je platné do schválení nového rozpočtu 2022.

 

99/2020/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Budyně nad Ohří na období 2022 – 2024 dle předloženého návrhu:

 

Schválený střednědobý  výhled  rozpočtu v tis. Kč na r. 2022, 2023 a 2024

Střednědobý výhled rozpočtu je sestavován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při sestavování se vychází z potřeb města a z jeho finančních možností.

V současné době město splácí 6 úvěrů, které byly použity na výstavbu a rekonstrukci bydlení. V roce 2020 bude splacen úvěr na výstavbu domu čp. 427 a v roce 2021budou splaceny úvěry na rekonstrukci kotelen v č.p. 381 a 378.

                                                                                                           

 

 v tis. Kč

 

 

rok 2022

rok 2023

 

rok 2024

Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.

 

30 000

 

29480

 

28 450

Daňové příjmy

Daňové výnosy, místní poplatky

33 000

33 000

35 000

Nedaňové příjmy

Příjmy z poskytování služeb,nájemného,zpětný odběr odpadů

10 100

10 100

10 100

Kapitálové příjmy

 příjmy z prodeje majetku-drobné prodeje

120

120

120

Přijaté dotace

Výkon veřejné správy, opravy MZP,

2 000

2 000

2000

Příjmy celkem po konsolidaci

 

 

45 220

 

45 220

 

47220

 

Běžné neinvestiční výdaje

Běžné provozní výdaje, opravy a údržba

39 000

39 500

40 000

Kapitálové /investiční/ výdaje

Investiční výdaje

 

5 000

5 000

5 000

Výdaje celkem po konsolidaci

 

 

44 000

 

44 500

 

45 000

 

Saldo příjmů a výdajů

 

 

+1 220

 

+720

 

 

+2 220

Financování

 

-2260

 

-2780

 

-800

- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)

 

-1740

 

-1750

 

-1510

 

Změna stavu peněz                  

 

-520

-1 030

 

+710

 

Konečný stav peněžních prostředků k 31. 12.

 

29 480

 

28 450

29 160

 

 

 

100/2020/RM

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o jednání s SVS o vývozu odpadních vod z  místních částí a neodkanalizovaných částí města Budyně nad Ohří

 

 

 

101/2020/RM

Zastupitelstvo města schvaluje podání anketního dotazníku na Ministerstvo kultury ČR s žádostí o finanční příspěvek na regeneraci městské památkové zóny (MPZ) v Budyni nad Ohří a schvaluje předložené priority obnovy památek v MPZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                          Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                       místostarosta

 

 

 

zapsala dne:  7.12.2020  E. Šánová