Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. VI/2019 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ N. O.

ze dne 30.12.2019

                       

112/2019/ZM

Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání.

113/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Jaroslav Vanča, Jaroslav Prošek, Jindřich Štrencl

ověřovatele zápisu ve složení:

Ivan Munzar, Milena Doušová

114/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová                 .

115/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných 9 omluveni 6, neomluveni 0.

116/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu kontroly usnesení z minulého jednání zastupitelstva

117/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od 2.12.2019 – 30.12.2019

118/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí rozpočtová opatření č. 17/RM/2019               schválená radou města.

119/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření č. 18 18/ZM/2019 dle níže uvedené rekapitulace. Přílohou usnesení jsou tabulka č. 1 rozpočtové příjmy a tabulka č. 2 rozpočtové výdaje.

Rozpočet města Budyně nad Ohří 2019    
Schválené rozpočtové opatření č. 18 18/ZM/2019    
     
Rekapitulace příjmů a výdajů v Kč    
  Příjmy Výdaje
Příjmy daňové 35 752 676,19 X
Příjmy nedaňové 12 376 758,01 X
Příjmy Kapitálové 120 000,00 X
Přijaté transfery 4 893 238,58 X
Běžné výdaje X 44 818 652,80
Kapitálové výdaje /investiční/ X 14 369 258,01
Rozpočet celkem (příjmy, výdaje) 53 142 672,78 59 187 910,81
Financování zůstatek na BÚ k 31.12.2018     36.894.188,26 Kč    
splátka úvěrů   3 019 500,00
přijaté úvěry 5 950 000,00  
zrušený TV 1 745 753,45  
založení TV krátk.   16 000 000,00
  60 838 426,23 78 207 410,81
dofinancování rozdílu příjmů a výdajů ze zůstatku min. období 17 368 984,58  
Celkem včetně financování 78 207 410,81 78 207 410,81
Nepoužitý zůstatek min.období 19 525 203,68 19 525 203,68
Celkem 97 732 614,49 97 732 614,49
     
Přílohy:    
tabulka č.1 Rozpočet příjmy    
tabulka č.2 Rozpočet výdaje    

120/2019/ZM  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na SFDI na akci „Realizace výstavby a rekonstrukce autobusových zastávek včetně autobusových zálivů v obci Břežany nad Ohří“.

121/2019/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří pověřuje starostu podpisem příkazní smlouvy a   smluvní dokumentace pro získání dotace na akci „Realizace výstavby a rekonstrukce autobusových zastávek včetně autobusových zálivů v obci Břežany nad Ohří“.

ří“.

Všechna usnesení číslo 112/2019/ZM až 121/2019/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                    Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                   místostarosta

zapsala dne: 30.12. 2019 E. Šánová