Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. III/2018 z veřejného zasedání

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O.

ze dne  08.08. 2018

                                                 

68/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání.

69/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří  bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva. Počet přítomných  10   omluveni  5  , neomluveni 0

70/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Václav Svoboda, MUDr. Jana Rážková, Miloš Šifalda

ověřovatele zápisu ve složení:

Jindřich Štrencl, MUDr. Jan Medonos

71/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Eva Šánová.

72/2018

Zastupitelstvo města schvaluje, že zpráva o činnosti rady bude předložena na příštím jednání zastupitelstva.

73/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu sociálních bytů v hodnotě 12.000.000,-- Kč v místní části Nížebohy.

74/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spoluúčast na akci Výstavba sociálních bytů v místní části Nížebohy do maximální částky 1.200.000,- Kč.

75/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje opravu a podání žádosti na zateplení, výměnu technologie kotelny, výměnu výplní a zateplení střechy Zdravotního střediska v Budyni nad Ohří.

76/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spoluúčast na opravu Zdravotního střediska v částce max. 3.000.000,--Kč.

77/2018/ZM

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje spoluúčast města na nákup kompostérů z dotačního titulu Krajského úřadu ústeckého kraje (KÚÚK) v maximální částce 100.000,-- Kč

Všechna usnesení číslo 68/2018/ZM až 77 /2018/ZM byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                                                       Ing.Petr Kindl

starosta města                                                                                     místostarosta

zapsala dne:  08.08.2018  Eva Šánová