Usnesení z jednání Rady města Budyně nad Ohří  2/2009 ze dne 26. 1. 2009

Rada bere na vědomí

Us.č.
11/2009
kontrolu usnesení z minulého jednání,

12/2009
poděkování p. R. Skučka za uhašení požáru,

13/2009
zpracování Koncepce dlouhodobého řízení ISVS,

14/2009
bere na vědomí informaci p. Šolcové z Vrbky o využití objektu bývalé hasičské zbrojnice,

15/2009
informaci o činnosti Hodnotící komise o historické přípravě MPZ

16/2009
informaci o provádění rekonstrukce sociálního zařízení ve zdrav.středisku.

Rada schvaluje

Us.č.
17/2009
program dnešního jednání rady,

18/2009
finanční příspěvek Hospicu sv. Štěpána na rok 2009 ve výši 5 tis.Kč,

19/2009
prodloužení platnosti doby parkovacího místa ve dvoře čp. 78 o rok,

20/2009
zakoupení nové telefonní ústředny dle nabídky p. Doležala,

21/2009
finanční příspěvek pro Falco-Severočeskou stanici ochrany fauny ve výši 5 tis. Kč.

Rada neschvaluje

22/2008
pronájem nebytového prostoru v čp. 78 pro poskytování služeb masírování.

Rada navrhuje zastupitelstvu

23/2009
pozemek č. 515/5 v k.ú. Budyně nad Ohří dát do pronájmu.

Rada ukládá

24/2009
Panu Bittnerovi zajistit termín konání obhlídky objektu bývalé hasičské zbrojnice.