Zastupitelstvo obce je voleno z řad občanů obce v komunálních volbách.

Zvolení členové Zastupitelstva:

Ing. Medáček Petr, CSc. MBA - starosta
Ing. Kindl Petr - neuvolněný místostarosta
MuDr. Rážková Jana
RNDr. Horáčková Blanka
Doušová Milena 
Rážková Ladislava
Šatra Petr
Vanča Jaroslav
Munzar Ivan - člen rady
Ing. Vogel Michal - člen rady, předseda finančního výboru
Stross Jiří
Milan Hampl 
Svoboda Václav - člen rady, předseda kontrolního výboru
Prošek Jaroslav
Vanča Jaromír


Zastupitelstvo rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon, volí ze svého středu starostu, místostarostu a další členy rady obce, zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potreby, může v částech obce zřizovat osadní výbory, jeho pravomoc je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znení, je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce. Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby; v obcích, v nichž se volí rada obce, se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. Podrobnosti o jednání zastupitelstva jsou upraveny jednacím řádem.