dotaceEU

dotace2.jpglogo-barva.gif

 

Budyně nad Ohří – chodníky III. etapa – ISPROFOND 5427510123

Město Budyně nad Ohří obdrželo na základě žádosti pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 - 2. kolo a po splnění všech podmínek žádosti o dotaci a podmínek pro výběrové řízení obdrželo město finanční dotaci v roce 2016 a to ve výši:

 • SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury                  84,97%           1.312.000,--  Kč
 • Spoluúčast z rozpočtu města                                     15,03%               232.134,97 Kč

Celkem náklady                                                                                                 2.696.954,--  Kč

V této akci byl vybudován nový chodník v části ulice Školská, v ulici Malomlýnská, v části ulice Průhon , v části ulice Okružní, přechody v ulicích Školská a Pražská, úpravy stodol v ulici Malomlýnská.

 

Budyně nad Ohří – Mírové náměstí – přechody – ISPROFOND 5427510120

Město Budyně nad Ohří obdrželo na základě žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2015 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a po splnění všech podmínek žádosti o dotaci a podmínek pro výběrové řízení obdrželo město finanční dotaci v roce 2015 a to v této výši:

 • SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury                  81,44%            730.000,--  Kč
 • Spoluúčast z rozpočtu města                                     18,56%            166.471,60 Kč

Celkem náklady                                                                                                 911.282,-- Kč

 

Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří – Město Budyně nad Ohří - 12110572

Město Budyně nad Ohří na základě žádosti, a po splnění všech podmínek žádosti o dotaci a podmínek pro výběrové řízení obdrželo město finanční dotaci projektu „Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří". Z této dotace bylo nakoupeno zařízení na svoz bioodpadu./vozidlo pro svoz odpadu, kontejnery, štěpkovač, návěs-nosič kontejnerů.

V roce 2014 a 2015 byla přijata dotace v této výši:

 • FS - EU Fond soudržnosti                                                                      85%        1.815.656,00 Kč
 • SFŽP - Státní fond životního prostředíČR                                                5%           106.803,00 Kč
 • Spoluúčast - uznatelná - města Budyně nad Ohří                                 10%           213.608,00 Kč
 • Spoluúčast města Budyně nad Ohří nad 10% neuznatelné náklady                       314.479,00 Kč

Celkem náklady                                                                                                                 2.450.546,00 Kč

 

Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti – Město Budyně nad Ohří - 12110572

Město Budyně nad Ohří obdrželo na základě žádosti o dotaci na pořízení stroje za účelem snížení prašnosti (zametací stroj) a po splnění všech podmínek žádosti o dotaci a podmínek pro výběrové řízení obdrželo město finanční dotaci v roce 2014 v této výši:

 • EU             1,978.864,60 Kč z fondu soudržnosti                                     85%
 • SFŽP            116.402,99 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR   5%
 • Spoluúčast  232.808,41 Kč z rozpočtu města Budyně nad Ohří          10%.

 

Projekt „Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009 - 2015"

 Město Budyně nad Ohří realizovalo v letech 2009-2010 projekt „Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009 - 2015". Tento projekt byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.
 

V rámci projektu byl zpracován přehled projektových záměrů na území města (na základě rozhovorů s nositeli těchto záměrů) a byla prověřena možnost jejich financování z operačních programů (tzn. ze zdrojů strukturálních fondů EU). Následně byl zpracován akční rozvojový plán s harmonogramem realizace prioritních projektů. V rámci projektu se ve městě konaly tematické semináře, na nichž byly prezentovány a diskutovány obecné i konkrétní možnosti financování projektových záměrů ve městě ze strukturálních fondů EU. Jednotlivé textové výstupy projektu jsou ke stažení níže na této stránce a pro zájemce jsou též k dispozici v tištěné podobě na Městském úřadě Budyně nad Ohří.

Ke stažení:

 

Odbahnění a oprava rybníka Budyně nad Ohří

Projekt, realizovaný v letech 2009-2010, byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci realizace akce bylo provedeno odtěžení sedimentu, oprava hrází, oprava výpustního zařízení a byla provedena výsadba dřevin.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 086 146 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 2 623 224 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 154 307 Kč (5 %) a příspěvek města Budyně nad Ohří 308 615 Kč (10 %).

dotace.jpg

 

 • Městská památková zóna - PDF
 • Návrh dopravního řešení - PDF
 • Dešťová kanalizace - PDF
 • Kanalizace - PDF
 • Plyn - PDF
 • Územní plán - hlavní výkres - PDF
 • El. energie, spoje - PDF
 • Koordinační výkres - PDF
 • Zásobování vodou - PDF
 • Výkres pořadí změn v území - PDF
 • Koncepce uspořádání krajiny - PDF
 • Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - PDF
 • Základní členění území - PDF
 • Hlavní výkres - změna č. 2 - PDF

ico_acrobat.gif


Akční plán na rok 2023

MěU Budyně nad Ohří Vám představuje ucelený akční plán investičních záměrů na rok 2023.

Celý plán je zahrnut do rozpočtu města na rok 2023, který je schválen Zastupitelstvem města ze dne 22.12.2022

Plán je možné během roku doplňovat o projekty, na které se podařilo městu získat dotaci a dále o projekty spočívající v řešení havarijních stavů, které nesnesou odkladu, týkající se zejména budov města, infrastruktury apod.

Akční plán na rok 2023 je z části plněn zásobníkem projektů, které zahrnuje Strategický plán rozvoje města.

Akční plány jsou sestavovány městským úřadem Budyně nad Ohří, dle plánů, potřeb, způsobu financování a nikoliv pod případným nátlakem nově vzniklých skupin působící prostřednictvím sociálních sítí.